Ulla Tebelius
Ulla Tebelius

Ulla Tebelius

Ansvarig för utveckling av ämnet fritidsvetenskap vid LTU

Sedan 2002 har jag arbetat som gästprofessor vid LTU’s institution i Skellefteå med uppdrag att bygga upp undervisning i fritidsvetenskap samt etablera området som ett forskningsämne. Området blev huvudämne i grundutbildningen 2003. Två doktorander, som är inskrivna i pedagogik, skriver sina avhandlingar inom området fritidsvetenskap.

Koordinator för Nationellet fritidsvetenskapligt nätverk

Syftet med nätverket är forskare inom olika discipliner med intresse för fältet fritidsvetenskap ska mötas för att skapa förståelsen för samt utveckla teoretiska perspektiv inom området. Nätverket startade 2002 och består av ett 20-tal forskare. Möten har hållits i Skellefteå 2002, Stockholm 2003 och Göteborg 2005. För närvarande skriver vi tillsammans en bok om fritidsvetenskap som kan ge studerande och andra ett aktuellt perspektiv på forskningsområdet. Ett första planneringsmöte hölls i Skellefteå den 19 och 20 juni 2006 och nästa möte blir i Karlstad den 28 mars.

Aktuell forskning

Ungdomsledares kompetensbehov:

På uppdrag av Skellefteå kommun, Utvecklingscenter Ungdoma &camp; Fritid har vi genomfört en studie av fyra fritidsgårdar och genom observationer samt intervjuer med ledare och ungdomar

Tebelius, U. (2006). Youth leaders’ view of their professional tasks. World Leisure Journal.

Tebelius, U. (2005). Strategies in leisure club work. In Bowling together. Seven articles from the Malmö conference. Proceedings. World Leisure European Conference. May 23-27, Malmö högskola. Pp. 111-118.

Tebelius, U. &camp; Forsberg, L. (2003). Kan jämställdhet bli ett naturligt inslag i ungdomsverksamheten? Utvärdering av projektet Mainstreaming. Fritidsnämnden, Skellefteå kommun.

Tebelius, U. &camp; Österlind, H. (2004). Fritidsledares syn på kompetensutveckling. Intryck från fyra fritidsgårdar. Institutionen i Skellefteå. Luleå tekniska universitet.

Tebelius, U. (1998). Community-work: A new concept for leisure-workers? World Leisure and Recration Journal. No 2/98Hästen som livsstil – genuskonstruktioner i stallmiljö:

Tillsammans med doktorand Lena Forsberg

Syftet med forskningen är att genom en etnografisk studie undersöka vad ridning, stallvistelse och tävling på lokal nivå betyder för tonårsflickors identitet och genuskonstruktoinm. Detta granskas i ett socio-kulturellt perspektiv och utifrån genusteori. Stallet ses som en social praktik som formar och formas av de identieter flickorna skapar i denna så gott som enkönade subkultur och detta påverkar hur de gestaltar sitt kvinnoblivande.

Forsberg, L. &camp; Tebelius, U. (2005). Horse riding as a leisure activity – a historical review. Paper presented at the first Conference of Lifestyle, Health and Technology, June 1-3, Luleå University of Technology.

Forsberg, L. &camp; Tebelius, U. (2005). Which identity do girls create in the stable? In Bowling together. Seven articles from the Malmö conference. Proceedings. World Leisure European Conference. May 23-27, Malmö högskola. Pp. 73-84.Flickors och pojkars möjlighet till inflytande och utveckling i fritidsverksamhet:

tillsammans med fil.kand. Marie Ericsson

Studierna utgår från ett hundratal samtal och informella kontakter med flickor och pojkar i åldern 12 till 20 år i deras fritidsmiljöer. Arbetet syftade till att studera ungdomars inflytande i lokalt demokratiarbete och med tyngdpunkt lagd på flickors situation. Analyser sker med utgångspunkt i livsstilsperspektiv och interaktionisktiskt teori.

Tebelius, U. (2004). What is youth democracy meant to be. Some experiences from leisure youth work in Sweden. Paper presented at the 32nd NERA conference. March 11-14, Reykavik, Island.

Tebelius, U. &camp; Ericsson, M. (2001). Demokrati som procedur eller engagemang. Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan. Forskning i Halmstad nr 4. Högskolan i Halmstad. (Finns att ladda ner på www.witu.se).

Tebelius, U. (1998). Community-work: A new concept for leisure-workers? World Leisure and Recreation Journal. No 2/98.

Tebelius, U. &camp; Ericsson, M. (1997). Tonåringar och demokrati, i Mattsson (red). Landet lagom – Folkhemmet på lokalplanet. Stockholm: Byggforskningsrådet.

Tebelius, U. &camp; Ericsson, M. (1995). “Det är väl att ungdomarna ska få säga till...” En utvärdering av Ungdomsforum – ett demokratiprojekt. Jönköpings kommun: Fritidsnämnden.

Tebelius, U. (1995). Democracy in Community Clubs. In Rigas (ed.). New Methodology and perspectives in Youth Research going to 2000. University of Crete. Greece.Distansutbildning:

Samtliga kurser i fritidsvetenskap genomförs som nätbaserad distansutbildning. Genomförande och utvärderingar dokumenteras regelbundet och blir föremål för teoretisk reflektion.

Tebelius, U. Forsberg, L. (2004). Posterutställning. Netlearning conference. Ronneby Maj 2004.

Tebelius,U. (1999). Nya medier, samhällsutveckling och undervisning. Slutrapport. Sektionen för Hälsa och Samhälle. Högskolan i Halmstad.

Tebelius, U. (1998). IT som medium för pedagogisk verksamhet. Att utveckla ett forskningsområde med inriktning på nya medier, samhällsutveckling och undervisning. Delrapport. Sektionen för Hälsa och samhälle. Högskolan i Halmstad.

Tebelius, U. (1998). Presentation vid Nordic Association of Education Reserch conference. March 12-15 Lahti, Finland.

Tidigare forskning

Fritidens och Idrottens betydelse för flickors självbild och identitetsutveckling:

Två olika studier har genomförts. Den första omfattar en longitudinell studie av 26 flickor som idrottar i klubb. Syftet var att i ett interaktionistiskt perspektiv beskriva hur deras självbild skapats i relation till idrottens krav samt hur detta påverkat deras självvärdering och syn på sin egen kropp. Resultatet visade att i flickorna bild av sig själva ingick en aktiv livsstil.

Den andra studien rörde hur flickor på fritidsgård ser på sitt vuxenblivande. Individuella och gruppintervjuer genomfördes vid fem fritidsgårdar i södra Sverige med 14-15 åriga flickor om deras syn på sig själva, sin fritidsverksamhet, väninnornas betydelse samt tankar om framtiden och sin egen roll som vuxen.. Flickornas utsagor tolkades ur ett interaktionistiskt perspektiv och analyserades utifrån teorier om könet som konstruktion och självskapande samt strategier för att hantera könets underordning.

Tebelius, U. (2006). Teenager girls’ sports participation – significance for the development of a positive self-esteem. Kinanthropologicaca.

Tebelius, U. (2001). Girls’ involvement in sport. Dynamics of sport participation of 12-19 years old female atheletes. Kinanthropologica. Vol. 37, 2.

Tebelius, U. (1999). Självtillit eller prestationsångest. Svensk Idrott 3/99.

Tebelius, U. (1998). Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Svensk Idrott 2/98.

Tebelius, U. (1995). Tonårsflickor och idrott. SVEBI’s årsbok 1995.

Tebelius, U. (1991). Tonåringar och deras livssituation, i Carle, Hermansson (red). Ungdom i rörelse. CUG. Göteborg: Daidalos.

Tebelius, U. (1990). Flickor inom idrott, i Ganetz &camp; Löfgren (red.). Unga kvinnor. Lund: Studentlitteratur

Lindgren, E-C., Tebelius, U., Fridlund, B. (1998). The impact of sport on Young Women’s attitude to physical activity in adult life. Women Sport and Physical Activity Journal.Utvärdering av ITiS kompetensutveckling av lärare:

tillsammans med doktorand Christina Aderklou och doktorand Lotta Fritzdorf, i samarbete med Högskolan för Lärande och kommunikation i Jönköping

Syftet var att belysa tendenser och trender över tid när det gäller lärarnas uppfattning om IT-relaterat lärande och användning av IKT i undervisningen, lärarnas syn på hur eleverna har berörts av satsningen samt ev. synergieffekter på skolan. Informationen har samlats in genom en webbaserad enkät till ca 20% av arbetslagen, när de deltog i satsningen samt upprepad efter 1-2 år. Information http://www.hh.se/forskning/itis

Chaib, M., Tebelius, U. (2004). Kompetensutveckling med IT. Sammanfattande slutrapport för satsningen IT i Skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Fritzdorf, L. (2001). Att pröva nya spår- tankevändor i ITiS, erfarenheter från arbetet med första året av ITiS-utvärderingen. D-uppsats i Pedagogik, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan i Halmstad.

Tebelius, U., Aderklou, C., Fritzdorf, L. (2003). IT som incitament för skolutveckling. Slutrapport från den nationella surveystudien av ITiS-satsningen. Forskning i Halmstad 8. Högskolan i Halmstad.

Tebelius, U., Aderklou, C., Fritzdorf, L. (2001). School in Transition, Moving Towards Generative Learning. Interim report: Quantitative Evaluation of The National Competence Development Programme: IT in School (ITiS), Halmstad University and The Governmental Educational Department, Stockholm, http://www.itis.gov.se/publikationer/eng/halmstad.pdfLärares reflektion kring vardagsarbetet i skolan:

tillsammans med fil.dr. Margaretha Milsta

Studien består av material från samtal med 20 lärare med elever från 6 till 16 år i svensk grundskola i en mindre ort. Syftet var att belysa ledarskapets roll och utformning i skolan. Inom aktuell skoldiskurs formulerade lärarna sina vardagsteorier om elever och undervisning i det gemensamma samtalen. Dessa föreställningar rörde kategorisering av eleverna efter färdighet och ålder, föräldrarnas ansvar för elevernas framgång, undervisningens och lärarens ansvar att utforma undervisningen. De uttryckte att deras uppgifter i skolan var att stödja elevernas mentala och sociala utveckling samt att fostra dem till ansvarskännande medborgare. Betoningen på individualisering krävde, ansåg lärarna, att de höll kontakt med varje barn, följde och stöttade dess utveckling. Elevernas frimodighet och pratsamhet sågs som något positivt i jämförelse med hur det var tidigare, men i den direkta undervisningen uppfattade lärarna detta snarare som störande faktorer.

Hård af Segerstad, H., Klasson, A, Tebelius, U. (1996). Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas lärande. Lund: Studentlitteratur. (Reviderad upplaga ges ut i januari 2007)

Fritzdorf, L., Tebelius, U. M.fl. (2003). To implement learner centered education at the University – A Battle against Windmills. Proceedings at tn 8th IUT conference i Växjö, June 18-20

Tebelius, U. (2004). Ways of understanding every day practice in school. Some teachers’ stories.

Tebelius, U. (2003). What teachers talk about when they talk about school. Nordic Association of Educational Research, Conference paper, Mars 6-8, Köpenhamn, Danmark.

Tebelius, U. (1999). Utveckling genom reflection – erfarenheter från två skolprojekt. Nordic Association Educational of Research. Conference paper. Mars 11-14. Köpenhamn, Danmark.

Tebelius, U. &camp; Classon, S (red)(2000). Skolan i centrum. Lund: Studentlitteratur.

Relaterade länkar