Hoppa till innehållet
Viktor Gardelli
Viktor Gardelli

Viktor Gardelli

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
viktor.gardelli@ltu.se
0920-491550
R127 Luleå

Forskning

Viktor Gardellis forskningsintressen innefattar utbildningsfilosofi, etik, lärande, vetenskaps- och kunskapsfilosofi, logik och argumentation, filosofiutbildning, m.m. Bland annat forskar dr. Gardelli om filosofiska samtal i skola och andra kontexter, om etiska frågor, bland annat i relation till skola, utbildning och kunskapande, osv. 

Dr. Gardelli är en av forskarna inom ArcTech Learning Lab, ett ledande forskningscenter inom digitalt lärande. Inom det pågående forskningsprojektet "När orden inte räcker till: avancerad kommunikation genom teknisk innovation för personer med afasi" (mer info här), som finansieras av Vinnova, och även inom projektet "Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada", som finansierats av Vetenskapsrådet, undersöks nydanande pedagogiska metoder och modeller, där filosofiska samtal med deltagare som har förvärvade hjärnskador respektive afasi bedrivs och undersöks, och digitala verktyg för att stötta och förbättra dessa samtal utvecklas och studeras. Se bland anna dessa två artiklar: Artikel 1, Artikel 2

Gardellis doktorsavhandling (fritt tillgänglig här) handlade om etik i skolan, i synnerhet i relation till teknik, om utbildningsfilosofi och om dialogisk undervisning. En svensk sammanfattning finns i slutet (från sid. 233).

Viktor har erfarenhet av, och stort intresse i, multidisciplinära forskningsprojekt, och har t.ex. samarbetat med forskare inom datateknik, hälsovetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap, osv., såväl i nationella som internationella sammanhang. Den som är intresserad av att diskutera eventuella forskningssamarbeten – större eller mindre – är varmt välkommen att höra av sig.

Relaterade länkar

Undervisning

Viktor Gardelli undervisar och har undervisat på forskarutbildnings-, avancerad och grundnivå inom en rad utbildningsprogram och fristående kurser, vid flera av LTU:s nuvarande och tidigare institutioner. Mycket av undervisningen är inom etik (inkl. forskningsetik), vetenskapsteori (inkl. metodteori), kunskapsteori, kritiskt tänkande och argumentation, samtalspedagogik, m.m. Han har bland annat undervisat inom specialpedagogprogrammet, lärarutbildningarna, rättsvetenskap, masterutbildning i omvårdnad, medieutbildningar, kandidatprogrammet i psykologi, och brandingenjörsutbildningen. 

Viktor undervisar i två fristående distanskurser om filosofiska samtal, se mer information här och här

Handledning av doktorander, samt av studenter som skriver examensarbeten inom specialpedagogprogrammet, magisterutbildning i utbildningsvetenskap, lärarprogrammen, m.m., och ibland även uppsatser i fristående kurser, tillhör också Gardellis regelbundna arbete. 

Emellanåt undervisar Viktor i särskilda uppdragsutbildningar, exempelvis en uppdragsutbildning beställd av Skolverket och Forum för levande historia – en kurs med namn "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan", med ett moment om hur filosofiska samtal kan användas i skolans arbete med demokratiuppdraget och för att motverka rasism och främlingsfientlighet – och en uppdragsutbildning från Skolverket där lärare på en skola i ett område i Stockholm som av skolverket klassats som särskilt socio-ekonomiskt utsatt handleds att använda filosofiska samtal.

Relaterade länkar

Internt

Viktor samverkar med forskare och lärare från olika delar av universitetet i olika grupper, projekt och konstellationer. Förslag på nya sådana samarbeten mottages tacksamt, även om tiden tyvärr inte alltid räcker till för att tacka ja. 

Under perioden 2020-2021 var Viktor en av deltagarna i LTU:s satsning ”Utvecklingsprogram för Juniora lovande forskare”. 

Under forskarutbildningstiden var Viktor aktiv i Doktorandsektionen vid LTU. Han var bl.a. vice ordförande och styrelseledamot i Doktorandstyrelsen vid LTU, sektionens representant i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp (FoG), suppleant i Särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL), doktorandombud för Institutionen för pedagogik och lärandes (POL) ledningsgrupp och samrådsgrupp, samt sammankallande och medlem av doktorandsektionens eminenta trivselgrupp.

Relaterade länkar

Externt

Dr. Gardelli är editor på  philpapers.org, för ämnet philosophy for children: ethics. Han är ledamot i forskningskommittén för det ledande internationella forskar- och praktiker-nätverket om filosofiska samtal för barn – the International Council of Philosophical Inquiry with Children, ICPIC

Viktor medverkar i, och var en av grundarna av, ett nordiskt forskningsnätverk för forskning om filosofi med barn. Han medverkar också i ett nordiskt nätverk för filosofi med barn där både forskare och praktiker ingår. Övriga nuvarande eller tidigare medlemskap i föreningar och nätverk för forskare inkluderar: The Nordic society for philosophy of education, Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (Svenska IVR), m.fl.

Bakgrund

fil.dr, fil.mag. och fil.kand.

Viktor disputerade vid LTU, efter att ha studerat vid LTU och Örebro universitet på grundnivå, och vid Stockholms universitet på avancerad nivå.

Övrigt

Publikationer

Konferensbidrag

Effects of simulator training and peer feedback in train driver education (2023)

Olsson. N, Gardelli. V
Paper presented at : NERA 2023: Digitalization and Technologies in Education –Opportunities and Challenges
Konferensbidrag

School staff meeting newly arrived parents in a virtual environment (2023)

Gardelli. V, Parnes. P, Backman. Y
Paper presented at : NERA 2023: Digitalization andchnologies in Education – Opportunities and Challenges
Konferensbidrag

App-supported Philosophical Dialogues: Designs, challenges and Participants’ Experiences (2022)

Backman. Y, Gardelli. V, Parnes. P
Paper presented at : 20th Biennial ICPIC Conference – Philosophy in and beyond the classroom: P4wC across Cultural, Social, and Political Differences, Tokyo, Japan [ONLINE], August 8-11, 2022