Viktor Gardelli
Viktor Gardelli

Viktor Gardelli

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
viktor.gardelli@ltu.se
0920-491550
A3524 Luleå

Mobil: 070-6569641
FaceTime (Mac + iPhone): viktor.gardelli@ltu.se
FaceTime (iPhone): 070-6569641
iMessage: 070-6569641

Forskning

Jag forskar om filosofiska samtal, bland annat inom det pågående forskningsprojektet "Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada", som finansieras av Vetenskapsrådet. 

Min doktorsavhandling handlade om etik i skolan, i synnerhet i relation till teknik, och finns att läsa här. En svensk sammanfattning finns i slutet (från sid. 233). 

Relaterade länkar

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser och moment ingående i Filosofi A (30 Hp), Filosofi B (30 Hp), Filosofi 3 (30 Hp) samt Vetenskapsteori A (30 Hp). Detta är framförallt inom etik, kritiskt tänkande, vetenskapsteori, logik och kunskapsteori. Jag undervisar också i rättsfilosofi i Rättsvetenskap C (vid Inst. för ekonomi, teknik och samhälle), ett moment om riskhantering, etik och beslutsteori i kursen Risk & säkerhet (Brandingenjörsutbildningen vid Inst. för samhällsbyggnad och naturresurser), samt på institutionen för konst, kommunikation och lärande i en rad kurser i vetenskapsteori och etik inom lärarutbildning, specialpedagogprogrammet, pedagogik och specialpedagogik. Jag undervisar också i en kurs om filosofiska samtal med barn. 

Jag handleder examensarbeten från lärarprogrammet då och då.

För närvarande undervisar jag också i en uppdragsutbildning beställd av Skolverket och Forum för levande historia, i en kurs med namn "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan", med ett moment om hur filosofiska samtal kan användas i skolans arbete med demokratiuppdraget och för att motverka rasism och främlingsfientlighet. 

Relaterade länkar

Internt

Jag har varit aktiv i Doktorandsektionen vid LTU. Jag var vice ordförande och styrelseledamot i Doktorandstyrelsen vid LTU, sektionens representant i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp, ledamot i Doktorandsektionens trivselgrupp och tidigare suppleant i SNL (Särskilda nämnden för lärarutbildning), sammankallande i trivselgruppen samt doktorandombud i Institutionen för pedagogik och lärandes (POL) ledningsgrupp och POL:s samrådsgrupp.

Relaterade länkar

Externt

Jag är editor på philpapers.org, för ämnet philosophy for children: ethics. Jag medverkar i, och var en av grundarna av, ett nordiskt forskningsnätverk för forskning om filosofi med barn. Jag medverkar också i ett nordiskt nätverk för filosofi med barn där både forskare och praktiker ingår. Jag är medlem i The Nordic society for philosophy of education. 

Bakgrund

fil.dr, fil.mag. och fil.kand.
Jag disputerade vid LTU. Jag har studerat vid LTU, Örebro universitet och Stockholms universitet.

Övrigt

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Research Methods in the Swedish project Education for Participation (2018)

Philosophizing back a ‘New’ Life After Acquired Brain Injury
Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C, Gardelli. Å
Ingår i: Parecidos de familia
Kapitel i bok, del av antologi

Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada (2018)

Gardelli. Å, Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Jacobsson. L, Strömberg. C
Ingår i: Resultatdialog 2018
Konferensbidrag

Mental well-being and philosophy for persons with acquired brain injuries (2017)

Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Gardelli. Å, Strömberg. C
Paper presented at : 18th ICPIC Conference: Family resemblances, Madrid, Spain, June 28 – July 1, 2017