Hoppa till innehållet

Examination

Publicerad: 12 november 2012

Syftet med examinationen är att kontrollera om studenten har uppnått de kunskaper och färdigheter som anges i kursplanen. Examinationsformen ska anges i kursplanen och lärosätena bestämmer själva vilka examinationsformer som ska användas. Vanliga examinationsformer är salsskrivning, obligatorisk närvaro, PM, paper, laborationer, tvärgruppsredovisningar, problemlösande examinationer, hemtentamen, uppsatser, praktik, skriftlig grupptentamen, muntlig enskild tentamen, flera tentamina vid olika tidpunkter, egen- och kamratutvärdering, muntlig grupptentamen, datorbaserad tentamen och löpande examinationer.

Om kompletteringar ska kunna användas som omexaminationsform ska detta framgå i kursplanen.

Tider för examination

Examination ska förläggas mellan 08.00 och 20.00 måndag till och med lördag. Terminsprov på instrument- och examenskonserter får förläggas fritt inom fastställt läsår. Utbytesstudenter som enbart tillbringar höstterminen vid Luleå tekniska universitet ska beredas möjlighet till examination innan juluppehållet.

Meddelande om resultat

Studenten ska få meddelande om examinationsresultat senast tre veckor efter examinationstillfället och senast två veckor före nästa omexaminationstillfälle. I examinationsuppgiften ska det framgå när resultat kommer att meddelas.

Inrapportering i Ladok

Studieresultat ska vara inrapporterade i studiedokumentationssystemet Ladok senast fem arbetsdagar efter rättningen av examinationen är avslutad. Resultaten från varje i kursplanen poängsatt delexamination på en kurs ska registreras i Ladok oberoende av varandra.

Examinationstillfällen för nedlagda kurser

Examinationstillfällen för nedlagda kurser ska ges i sådan omfattning att studenten har möjlighet att fullfölja sina studier. Omexamination ska erbjudas två gånger första året som kursen inte ges och därefter en gång per år under ytterligare två år.

Försvunnen tentamen eller annat examinationsmaterial

Om en tentamen eller annat examinationsmaterial förkommit och det är universitetet som har gjort fel, ska examinator se till att studenten får möjlighet att åter genom skriftlig eller muntlig tentamen eller annan kunskapskontroll genomföra examinationen. Detta ska ske så snart som möjligt efter överenskommelse med studenten.

Dubbeltentamen

Studenten har möjlighet att skriva två eller flera tentamina på samma dag och samma tid. Detta under förutsättning att tentamensanmälan är gjord både via Mitt LTU och till tentamensadministrationen innan sista anmälningsdag har passerat. Skrivtiden är den tid som den längsta tentamen har.

Tentamen på annan ort

Studentens möjligheter till tentamen på annan ort regleras genom rektorsbeslut. Tentamen på annan ort kan tillåtas om det föreligger starka skäl. Information och formulär för ansökan, som ska göras skriftligen, finns på universitetets studentwebb.

Sista examinationstillfälle innan examen

Student som endast har en examination kvar innan examen kan ges möjlighet att vid ett särskilt tillfälle examinera kursen. Hänsyn ska tas till universitetets ekonomiska och praktiska förutsättningar att ordna en sådan examination vid ett annat tillfälle än ordinarie examinationstillfälle. För att få rätt till denna möjlighet krävs att alla övriga kurser inklusive examensarbetet är klara. Intyg som visar att så är fallet kan erhållas från studievägledare.

Begäran om extra examinationstillfälle måste lämnas in minst en månad i förväg till kursgivande institution. Institutionen beslutar om examinationsdatum, där tillfället i möjligaste mån förläggs vid de datum som är beslutade i tentamensperioderna vid universitetet. Förutsättningarna ska vara sådana att examinationstillfället kommer att hålla samma nivå avseende rättssäkerheten som vid ett ordinarie examinationstillfälle. Student som blir underkänd vid detta extra examinationstillfälle måste vänta tills nästa ordinarie tillfälle eller omexaminationstillfälle i kursen ges.

Tentamensschema

Datum för tentamen ska finnas tillgängligt senast tio arbetsdagar före sista anmälningsdag. Ingen lärarledd undervisning får förekomma under examinationsperioderna.

Utlämning av skriftlig tentamen, synpunkter på rättning etc.

Studenten har rätt att begära omprövning av examinationsuppgiftens rättning. Studenttorget (Campus i Luleå) eller motsvarande funktion på andra Campus ska ha tydliga och kända rutiner för utlämning av tentamina samt hantering av synpunkter på rättning av tentamina.

Universitetet får inte låta bli att rätta tentamen, rapportera tentamensresultat, vägra utfärda examensbevis eller på annat sätt använda sin myndighetsstatus för att utöva liknande påtryckningar i det fall en avgiftsskyldig student inte kan fullgöra sina eventuella ekonomiska skyldigheter mot universitet.

Byte av examinator

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan ansökan ställs till prefekten för den institution som ansvarar för kursen. Om studenten är missnöjd med prefektens beslut kan studenten föra ärendet vidare till rektor. Ärendet ska, om möjligt, vara behandlat innan nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande

Om en student har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. I de fall som kurs eller del av kurs får tillgodoräknas ska en markering om tillgodoräknande göras i Ladok. Beslutet om tillgodoräknande fattas i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning.

Utlandsstudier

Efter utlandstudier vid ett lärosäte, där universitetet förmedlat studieplatsen med stöd av avtal, ska studenten tillgodoräknas poäng motsvarande studentens dokumenterade prestationer. Detta endast i de fall där studierna inte överlappar tidigare studier samt genomförts på akademisk nivå. Studenten ska efter avslutade utlandsstudier själv ansöka om tillgodoräknande på särskilt avsedd blankett som finns på universitetets webb.

Student som avser att studera utomlands på egen hand s.k. "free mover" ska ansöka om studieuppehåll. Ansökan om tillgodoräknande görs på ovan nämnda blankett. I dessa fall görs en individuell prövning avseende tillgodoräknande vid återkomsten. Universitetet garanterar inte att dessa studier tillgodoräknas.

Godkännande av praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Samtliga institutioner som ansvarar för utbildningar där praktik eller VFU ingår, ska upprätta särskilda riktlinjer för hur aktiviteten ska bedrivas.

Examensbevis

Det är studentens ansvar att ansöka om examensbevis. Luleå tekniska universitets tillämpning av de nationella och lokala examensbestämmelserna finns beslutade i "Riktlinjer för handläggning av examensärenden".

Hantering av personuppgifter

Studentens personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Universitet behandlar personuppgifter i och för universitetets uppdrag som utbildningsanordnare och forskningsinstitution. Universitet är ansvarigt för att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Mer information om behandling av studenters personuppgifter finns på studentwebben.