Rune Anderssons Jubileumsstiftelse

Publicerad: 25 januari 2019

Syftet med Rune Anderssons jubileumsstiftelse är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden.

Utlysning: Stiftelsen Rune Anderssons jubileumstiftelse

Sista ansökningsdatum: 10 mars 2020

Stiftelsens ändamål/avsikt

Rune Anderssons jubileumsstiftelse har till ändamål att skapa möjligheter för studenter på grund-, avancerad och forskarnivå vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling (exemplevis Kina, Indien, med flera). Syftet är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden.

Stipendierna riktas företrädesvis mot studenter inom utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och/eller produktion av tjänster eller produkter

Den årliga stipendiesumman är maximalt 450 000 kr och fördelas på ett eller flera stipendier, och kan finansiera såväl terminsavgifter som förhöjda levnadsomkostnader under studietiden (exempelvis uppehälle, försäkringar, tur och returresa till studieorten, studieresor under utbildningen samt litteratur). Eventuella erhållna medel får endast användas till därför avsatt ändamål.

Under utlandsvistelsen är stipendiaten en ambassadör för Luleå tekniska universitet och bör hålla det i åtanke.


Resestipendium för utlandsstudier

Stipendium kan sökas av studenter antagna vid LTU som befinner sig i slutfasen av sin utbildning och ska studera utomlands. Sökande ska kunna uppvisa mycket goda studieresultat samt vara socialt tränad och engagerad.

Stipendiet kan finansiera såväl terminsavgifter som förhöjda levnadskostnader under studietiden, tur och returresa till studieorten samt studieresor.

Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev med motivering varför jag söker, CV, registerutdrag, budget samt sökt belopp. Motivera även val av land och lärosäte.

Stipendium delas inte ut retroaktivt, det vill säga till utbyten som är påbörjade vid ansökningstillfället. Eventuella erhållna medel får endast användas till därför avsatt ändamål. Dispositionsrätten sträcker sig över utbildningstiden eller högst 18 månader efter beviljat stipendium. Om det skulle ta mer än 18 månader att bli antagen och påbörja studierna har stipendiaten rätt ansöka om dispens hos styrelsen.

Bidrag får inte användas till annat än av stiftelsen godkända utbildningskostnader. Mottagare av bidrag är skyldig att senast 12 månader efter utbetalning lämna en reserapport till Rune Anderssons jubileumsstiftelse.

Sista ansökningsdag: 10 mars 2020.

Utlysning öppnar i februari 2020.
Frågor kan ställas till Anders Henriksson via mail Anders.Henriksson@ltu.se

Övriga villkor

Sökande är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökande har rätt att ta del av registrerade uppgifter.

Sökande lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn på Stiftelsens hemsida vid beviljande av medel

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, födelseort, e-postadress och betyg. Syftet med behandlingen är för att kunna pröva din rätt till stipendium. Vi har fått dina uppgifter från dig, vilka kontrolleras mot våra administrativa system. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer endast behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Rune och Märta Ströms stiftelse, vilka delar ut stipendierna i fråga. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för den angivna behandlingen är Luleå tekniska universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post registrator@ltu.se.

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Genom att lämna in ansökningsblanketten godkänner du att vi får behandla de personuppgifter du lämnat för ovan angivna ändamål.

Vid frågor om Rune Anderssons stipendium

Anders Henriksson

Anders Henriksson, Handläggare, Rådgivare, analytiker, handläggare

Telefon: 0920-492114
Organisation: Analys och beredning, Verksamhetsstöd

Om Rune Andersson

Rune Andersson är donator och instiftare av Rune Anderssons jubileumsstiftelse.

Efter civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg kom Rune Andersson till Högskolan Luleå som den först anställde 1971. Han inledde sin karriär med att bygga upp det som kom att bli Luleå tekniska universitet. Han var högskolans förvaltningschef 1971-1974. Därefter har Rune Andersson varit verksam i ett flertal bolag bl. a Plannja och Elektrolux, men han är kanske mest känd som industrikoncernen Trelleborgs framgångsrike vd under 1980-talet.

Rune Andersson har gått från anställd till egenföretagare och driver idag företagsgruppen Mellby Gård en koncern bestående av bolag inom industri och handel.

Vid Luleå tekniska universitets 40-års jubileum 2011 inrättade Rune Anderson stiftelsen Rune Anderssons jubileumstiftelse som ett sätt att inspirera unga studenter att genom studier i framför allt BRIK-länderna skaffa sig unik kompetens till gagn för framtida tillväxt i svenskt näringsliv.

Reserapporter av tidigare stipendiater

Bloggar av tidigare stipendiater