Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Hitta kurs och ansök

För dig som är programstudent gäller följande:
Information om kurser i ditt program visas i din utbildningsplan.

Obligatoriska kurser

Kurser som är obligatoriska ska du inte söka till.
Från 1 oktober respektive 1 april ser du dina obligatoriska kurser på Mitt LTU > Kurser och program > Aktuella antagningar.

Valbara och valfria kurser

Valbara och valfria kurser söker du via antagning.se. Notera att vissa obligatoriska kurser innehållande examensarbete eller VFU krävs det anmälan till kurs se "vem ska välja".

Logga in på antagning.se via Mitt LTU > Registrera och anmäla > Sök kurser (antagning.se).

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för höstterminen / vårterminen är 15 april respektive 15 oktober.

Anmäl dig i god tid före sista anmälningsdag! Vid sena anmälningar har du ingen förtur eller platsgaranti!

Programstudenter ska logga in via Mitt LTU med sin studentanvändare eller via inloggning i antagning.se (Logga in). Under rubriken "Är du redan student?" väljer du universitet. Viktigt att du stänger webbläsarens fönster efter att ha loggat ut för att ingen annan ska komma åt din anmälan.

OBS! Kom ihåg sista svarsdag (se viktiga datum på antagning.se)

Har du inte tackat ja till sista svarsdag blir det automatiskt ett nej-svar och det sökta anmälningsalternativet/-en blir struket.

Kursplaner

Kursplanens rättsliga status

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen är en av universitetet fastställd och rättsligt bindande föreskrift som gäller generellt och som både Luleå tekniska universitets personal, exempelvis undervisande och examinerande lärare på en kurs, och studenter är skyldiga att följa.

Begränsning av provtillfällen

Eventuella begränsningar av provtillfällen eller praktikperioder ska tydligt framgå i kursplanen.

Övergångsbestämmelser

I samband med beslut om ändring av kursplan eller nedläggning av en kurs ska även beslut fattas om övergångsbestämmelser.

Kursplanens innehåll

I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

I kursplaner vid Luleå tekniska universitet ska även följande framgå:

  • kursens benämning
  • huvudsakligt innehåll i kursen och genomförande
  • kursens betygssystem
  • kursens olika delar (moment)
  • om antal tillfällen för prov och praktik eller motsvarande är begränsade
  • när kursplanen eller revidering av kursplan börjar gälla samt övergångsbestämmelser
  • litteraturförteckning
  • examinator för kursen
  • möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform, vid behov, då beslut om särskilt pedagogiskt stöd finns

Överlappande kurser

Överlappande kurser ska inte ingå i examen. Det ska tydligt framgå av kursplanen när två kurser har i huvudsak lika innehåll, dvs överlappande kurser. Vid osäkerhet beträffande innehållet i likartade kurser, ska studenten kontakta berörd examinator.

Fastställande av kursplan

Prefekten beslutar om fastställande av kursplan. Prefekt kan delegera beslutanderätten till huvudansvarig utbildningsledare.

Kursplaner för fristående kurser och utbildningsplaner för program bör vara fastställda och tillgängliga för studenterna senast den dag den fristående kursen eller programmet öppnar för anmälan. Ändringar vad gäller kursinnehåll och kurslitteratur för kurser inom program kan medges om det av kvalitetsskäl finns behov av att revidera kursen. Sådana revideringar ska i så fall ske senast åtta veckor innan kursstart. I de fall ändringar av kurser inom ett program blir aktuella kan även ändringar av föreskrifter gällande behörighet och urval behöva fastställas. Revideringar av kursplanernas föreskrifter kan behöva fastställas och göras tillgängliga för studenterna i god tid innebärande tidigare än åtta veckor innan kursstart. Frågan om god tid får avgöras från fall till fall.

Kurslitteratur

Kursplanen ska innehålla obligatorisk kurslitteratur och eventuell referenslitteratur. Om mindre än hälften av en kursbok används i kursen ska detta anges i litteraturförteckningen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig i universitetsbiblioteket, elektroniskt eller i pappersform.

Fullständig litteraturförteckning ska finnas tillgängligt senast tio veckor före kursstart, för att ge studenterna möjlighet att skaffa litteraturen till första kurstillfället. Efter kursstart får ändring av kurslitteratur endast göras efter samråd med kursdeltagarna. Undantag kan göras för repertoarförteckning i konstnärliga utbildningar.

Kurslitteratur vid funktionsnedsättning

Det är studentens ansvar att i god tid meddela examinator om någon funktionsnedsättning föreligger som medför läs- och skrivsvårigheter. Examinator ska beakta att det kan ta åtta veckor att få kurslitteratur inläst för de studenter som pga. funktionsnedsättning är i behov av litteratur i andra medier och vidta de åtgärder som behövs med anledning av detta.

Kursplaner med litteraturlistor

I kursplanen beskrivs bland annat kursens mål, innehåll och kurslitteratur. Där står även krav på förkunskaper som du som student ska uppfylla för att kunna läsa kursen.

En kursplan kan ändras och det innebär att om du ska läsa en kurs en viss period ska du titta på den version av kursplanen som gäller denna period. Förändringar i kursplanen publiceras senast 10 veckor innan kursstart.

En kursplan hittar du genom att söka fram en kurs. Sök kurs antingen via "Sök..." på Ltu.se eller i "Sök utbildning"

Sök fram en kursplan genom att exempelvis kombinera Sök utbildning ”Alla program, kurser och examen” med kursens namn eller kod som fritext.

Vill du söka fram en kursplan på en kurs som är nedlagd eller avvecklad ska du när du söker efter en kurs markera ”Nedlagda/avvecklade” som finns under Fler sökalternativ.

Observera att kurser som lades ned före läsåret 2002/2003 inte finns i utbildningskatalogen. Söker du en sådan kursplan – kontakta registrator.

Kursvärdering

Alla studenter har rätt att göra en kursvärdering för en kurs som man gått. Det är en möjlighet för dig som student att påverka utvecklingen av din utbildning och ditt bidrag är en betydelsefull del i vårt kvalitetsarbete. Därför är det viktigt att du svarar på kursvärderingsenkäten och tycker till om vad som har varit bra och vad som kan utvecklas i kursen, för att vår kursvärderingsprocess ska fungera så bra som möjligt.

Var hittar jag kursvärderingsenkäten?

Kursvärderingsenkäten skickas till din studentmailadress i slutet av din kurs och är öppen att besvara under tre veckor. Enkäten kan också besvaras via Canvasrummet via knappen LTU Survey i kursmenyn. För att öppna enkäten, klicka på länken till kursvärderingen. 

Vad innehåller kursvärderingsenkäten?

Enkäten innehåller ett antal frågor som är gemensamma för alla våra kurser. Lärare kan också lägga till egna mer kursspecifika frågor i enkäten. Enkäten är uppdelad i frågemoduler som speglar olika områden såsom självbedömning, kursens mål och innehåll, undervisningskvalitet, kursmaterialet, studiemiljö, examination samt en helhetsbedömning av kursen.

Det är viktigt att du skriver konstruktiva och sakliga kommentarer samt om du kan ge förslag på lösningar på du tycker behöver utvecklas. Detta för att vi ska få ett bra underlag för utveckling av kursen. 

Var hittar jag resultatet av kursvärderingen och om det leder till någon utveckling?

Sammanställningen av resultatet publiceras i ditt Canvasrummet direkt efter att kursvärderingsenkäten har stängts. På samma sida publicerar även läraren en kursutvecklingsrapport, där resultatet har analyserats och där eventuella beslut om åtgärder återkopplas.

Läraren berättar även om tidigare kursvärderingars resultat och hur kursen har utvecklats baserat på det, i kursintroduktionen vid kursens start.