Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Publicerad: 10 oktober 2019

Vem ska jag vända mig till om jag upplever att jag blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling?

Studenter vänder sig i första hand till prefekten vid den institution utbildningen tillhör.

Som student kan du också vända dig till studentkårerna enligt information på deras hemsidor (Teknologkåren, Luleå studentkår) eller Studenthälsan för råd och stöd.

Vad händer sedan?

Prefekt utser lämplig utredare som tar en första kontakt med berörd student.

Utgångspunkten är att utredning av upplevd diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling endast ska involvera de närmast berörda.