Examination

Publicerad: 12 november 2012

Syftet med examinationen är att kontrollera om studenten har uppnått de kunskaper och färdigheter som anges i kursplanen. Examination kan ske genom exempelvis skriftlig tentamen, muntliga redovisningar, hemtentamen, rapporter, uppsatser, quizzar, praktiska examinationer, VFU-uppgifter och laborationer.

Tider för examination

Examination ska förläggas mellan 08.15 och 20.00 måndag till och med lördag. Terminsprov på instrument- och examenskonserter får förläggas fritt inom fastställt läsår. Enligt rektorsbeslut (Re-beslut 145-03) ska utbytesstudenter som reser hem innan slutet av Lp 2 erbjudas examination i december.

Meddelande om resultat

Examinationsresultat ska meddelas inom 20 arbetsdagar efter examinationstillfället och senast tolv arbetsdagar före nästa omexaminationstillfälle. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senare än 20 arbetsdagar efter examinationen, dock senast tolv arbetsdagar före nästa omexaminationstillfälle. I examinationsuppgiften ska det framgå när resultat meddelas.

Examinationstillfällen för nedlagda kurser

Examinationstillfällen för nedlagda kurser ska ges i sådan omfattning att studenten har möjlighet att fullfölja sina studier. Omexamination ska erbjudas två gånger första året kursen inte ges och därefter en gång per år under ytterligare två år.

Försvunnen tentamen eller annat examinationsmaterial

Om en tentamen eller annat examinationsmaterial förkommit och det är universitetet som har felat, ska examinator se till att studenten ges möjlighet att åter genom skriftlig eller muntlig tentamen eller annan kunskapskontroll genomföra examinationen. Detta ska ske snarast efter överenskommelse med studenten.

Utlämning av skriftlig tentamen, synpunkter på rättning etc.

Studenten har rätt att begära omprövning av examinationsuppgiftens rättning under förutsättning att tydlig skriftlig motivering lämnats. Studenttorget eller motsvarande funktion ska ha tydliga och kända rutiner för utlämning av tentamina samt hantering av synpunkter på rättning av tentamina.

Universitetet får inte underlåta att rätta tentamen, rapportera tentamensresultat, vägra utfärda examensbevis eller eljest använda sin myndighetsstatus för att utöva liknande påtryckningar i det fall en icke avgiftsskyldig student inte kan fullgöra sina eventuella ekonomiska skyldigheter gentemot universitet.

Byte av examinator

Studenten har rätt att, i enlighet med de förutsättningar som anges i Högskoleförordningen 6:22, ansöka om byte av examinator. En sådan ansökan ställs till prefekten för den institution som ansvarar för kursen. I det fall studenten är missnöjd med prefektens beslut kan studenten föra ärendet vidare till rektor. Ärendet ska om möjligt vara behandlat innan nästkommande examinationstillfälle.

Tillgodoräknande

Studenten har rätt att tillgodoräkna sig kurs eller avslutat kursmoment, som genomförts med godkänt resultat vid en annan högskola eller annat universitet i Sverige, om det inte föreligger en väsentlig skillnad mellan kurserna. I dessa fall ska kursen tillgodoräknas med det betyg och det poängtal som studenten erhållit. Beslut om tillgodoräknande fattas av examinator.

Utlandsstudier

Studenten ska kunna få sina planerade utlandsstudier godkända av studievägledare och/eller utbildningsledare innan utlandsstudierna påbörjas. Förutsättningen för ett sådant godkännande är att studenten lämnar in sin begäran samt tillfredsställande dokumentation i god tid före förväntat beslut. Efter utlandsstudier vid ett lärosäte, där universitetet förmedlat studieplatsen inom EU eller med stöd av avtal, ska studenten få tillgodoräkna poäng motsvarande dokumenterade prestationer.

Student som bedriver utlandsstudier på annat sätt har tagit studieuppehåll. I sådant fall görs en indi- viduell prövning avseende tillgodoräknande vid återkomsten.

Godkännande av praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Samtliga institutioner som ansvarar för utbildningar där praktik eller VFU ingår, ska upprätta särskilda riktlinjer för hur den aktiviteten ska bedrivas.

Inrapportering i LADOK

Studieresultat ska vara inrapporterade i studiedokumentationssystemet LADOK senast fem arbets- dagar efter det att rättningen av examinationen är avslutad. Resultaten från varje i kursplanen poängsatt delexamination på en kurs ska oberoende av varandra registreras i LADOK.

Schema för skriftliga tentamina

Tentamensschema ska finnas tillgängligt senast tio arbetsdagar före sista anmälningsdag till tentamen. Ingen lärarledd undervisning får förekomma under examinationsperioderna.

Regler för plussning

Plussning är tillåten

  • en gång per kurs
  • där examination sker genom skriftlig tentamen och där tentamen utgör majoriteten av poängen i kursen samt tentamen betygssätts med minst ett treskaligt betyg t ex U/G/VG
  • senast ett år efter den tentamen/omtentamenperioden då godkänt resultat på kursen för första gången registrerats i studiedokumentationssystemet (Ladok).

Tentamenstillfället vid plussning ska ingå i det ordinarie tentamensschemat.

I kurser där det förekommer flera deltentor, är plussning endast tillåten om alla deltentor tenteras. Det är inte tillåtet att tentera endast en del. Om studenten blir underkänd vid ett plussningsförsök gäller det tidigare betyget. Anmälan till plussning görs via Studenttorget.

Hantering av personuppgifter

Studentens personuppgifter ska behandlas med försiktighet. Listor med personnummer ska inte spridas. Personnummer ska inte heller i andra sammanhang hanteras i vidare omfattning än vad som är påkallat för fullgörande av universitetets utbildningsrelaterade uppgifter.