Hoppa till innehållet

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Publicerad: 12 november 2012

Arbetsmiljö

Det är allas skyldighet att bidra till en bättre arbetsmiljö. Studenter likställs med anställda enligt arbetsmiljölagen.

Universitetet ansvarar för att den fysiska arbetsmiljön, innefattande lokaler, ventilation, ljus och ljud är god, att lokalerna är tillgängliga och inte utestänger studenter med funktionsnedsättning samt att lokaler inte nyttjas för fler personer än angivet dimensioneringsantal.

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar studentens rättighet att vara delaktig och respekterad, samt rätten till att ha insyn i och kunna påverka beslut.

Studerandeskyddsombud

Vid universitetet ska det finnas studerandeskyddsombud. Deras uppgift är att se över arbetsmiljön och påpeka brister för ansvariga på universitetet. Studerandeskyddsombuden utses av studentkårerna. Universitetet svarar för utbildning av studerandeskyddsombuden.

Studenthälsovård

Universitetet ska tillhandahålla studenterna studenthälsovård. Studenthälsovården ombesörjs av Vägledning och hälsa vid Luleå tekniska universitet. Vägledning och hälsas främsta uppgift är att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Verksamheten har en förebyggande inriktning och är även ett stöd för övrig verksamhet vid universitetet och bidrar med specifik kompetens gällande studenters hälsa.

Likabehandling

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att främja lika rättigheter för bl.a. studenter och sökande till utbildningar samt att eftersträva likabehandling oberoende av till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller även vid praktik och VFU.

Universitetet är skyldigt att bedriva ett målinriktat arbete för att främja studentens lika rättigheter och att utreda och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra trakasserier och kränkande behandling.