Kursplaner

Publicerad: 12 november 2012

Kursplanens rättsliga status

Av Högskoleförordningen 6:14, 15 framgår att det ska finnas en kursplan för varje kurs. Kursplanen är en av universitetet fastställd och rättsligt bindande föreskrift som undervisande och examinerande lärare på en kurs är skyldiga att följa.

Begränsning av provtillfällen

Enligt Högskoleförordningen 6:21 ska eventuella begränsningar av provtillfällen eller praktikperioder tydligt framgå i kursplanen.

Övergångsbestämmelser

I samband med beslut om ändring av kursplan eller nedläggning av en kurs ska även beslut fattas om övergångsbestämmelser.

Kursplanens innehåll

Enligt Högskoleförordningen 6:15 ska följande anges i kursplan; kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

I kursplaner vid Luleå tekniska universitet anges därutöver;

  • kursens benämning
  • huvudsakligt innehåll i kursen och genomförande
  • kursens betygssystem
  • kursens olika delar (moment)
  • om antal tillfällen för prov och praktik eller motsvarande är begränsade
  • när kursplanen eller revidering av kursplan börjar gälla samt övergångsbestämmelser
  • litteraturförteckning
  • examinator för kursen

Överlappande kurser

Överlappande kurser ska ej ingå i examen. Det ska tydligt framgå av kursplanen när två kurser har i huvudsak lika innehåll, dvs överlappande kurser. Vid osäkerhet beträffande innehållet i likartade kurser, ska studenten kontakta berörd examinator.

Fastställande av kursplan

Prefekten beslutar om fastställande av kursplan.

Kurslitteratur

Kursplanen ska innehålla obligatorisk kurslitteratur och eventuell referenslitteratur. Om mindre än hälften av en kursbok används i kursen ska detta anges i litteraturförteckningen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket.
Fullständig litteraturförteckning ska finnas tillgängligt senast 50 arbetsdagar före kursstart, för att ge studenterna möjlighet att skaffa litteraturen till första kurstillfället. Efter kursstart får ändring av kurs- litteratur endast göras efter samråd med kursdeltagarna. Undantag kan göras för repertoarförteckning i konstnärliga utbildningar.

Kurslitteratur vid funktionshinder

Det är studentens ansvar att i god tid meddela examinator om något funktionshinder föreligger som medför läs- och skrivsvårigheter. Examinator ska beakta att det kan ta åtta veckor att få kurslitteratur inläst för de studenter som pga. funktionshinder är i behov av litteratur i andra medier och vidta erforderliga åtgärder med anledning därav.