Hoppa till innehållet

Kursplaner

Publicerad: 12 november 2012

Kursplanens rättsliga status

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen är en av universitetet fastställd och rättsligt bindande föreskrift som gäller generellt och som både Luleå tekniska universitets personal, exempelvis undervisande och examinerande lärare på en kurs, och studenter är skyldiga att följa.

Begränsning av provtillfällen

Eventuella begränsningar av provtillfällen eller praktikperioder ska tydligt framgå i kursplanen.

Övergångsbestämmelser

I samband med beslut om ändring av kursplan eller nedläggning av en kurs ska även beslut fattas om övergångsbestämmelser.

Kursplanens innehåll

I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

I kursplaner vid Luleå tekniska universitet ska även följande framgå:

  • kursens benämning
  • huvudsakligt innehåll i kursen och genomförande
  • kursens betygssystem
  • kursens olika delar (moment)
  • om antal tillfällen för prov och praktik eller motsvarande är begränsade
  • när kursplanen eller revidering av kursplan börjar gälla samt övergångsbestämmelser
  • litteraturförteckning
  • examinator för kursen
  • möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform, vid behov, då beslut om särskilt pedagogiskt stöd finns

Överlappande kurser

Överlappande kurser ska inte ingå i examen. Det ska tydligt framgå av kursplanen när två kurser har i huvudsak lika innehåll, dvs överlappande kurser. Vid osäkerhet beträffande innehållet i likartade kurser, ska studenten kontakta berörd examinator.

Fastställande av kursplan

Prefekten beslutar om fastställande av kursplan. Prefekt kan delegera beslutanderätten till huvudansvarig utbildningsledare.

Kursplaner för fristående kurser och utbildningsplaner för program bör vara fastställda och tillgängliga för studenterna senast den dag den fristående kursen eller programmet öppnar för anmälan. Ändringar vad gäller kursinnehåll och kurslitteratur för kurser inom program kan medges om det av kvalitetsskäl finns behov av att revidera kursen. Sådana revideringar ska i så fall ske senast åtta veckor innan kursstart. I de fall ändringar av kurser inom ett program blir aktuella kan även ändringar av föreskrifter gällande behörighet och urval behöva fastställas. Revideringar av kursplanernas föreskrifter kan behöva fastställas och göras tillgängliga för studenterna i god tid innebärande tidigare än åtta veckor innan kursstart. Frågan om god tid får avgöras från fall till fall.

Kurslitteratur

Kursplanen ska innehålla obligatorisk kurslitteratur och eventuell referenslitteratur. Om mindre än hälften av en kursbok används i kursen ska detta anges i litteraturförteckningen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig i universitetsbiblioteket, elektroniskt eller i pappersform.

Fullständig litteraturförteckning ska finnas tillgängligt senast tio veckor före kursstart, för att ge studenterna möjlighet att skaffa litteraturen till första kurstillfället. Efter kursstart får ändring av kurslitteratur endast göras efter samråd med kursdeltagarna. Undantag kan göras för repertoarförteckning i konstnärliga utbildningar.

Kurslitteratur vid funktionsnedsättning

Det är studentens ansvar att i god tid meddela examinator om någon funktionsnedsättning föreligger som medför läs- och skrivsvårigheter. Examinator ska beakta att det kan ta åtta veckor att få kurslitteratur inläst för de studenter som pga. funktionsnedsättning är i behov av litteratur i andra medier och vidta de åtgärder som behövs med anledning av detta.