Hoppa till innehållet

Överklagande

Publicerad: 1 februari 2019

Disciplinnämndsbeslut (avstängning på grund av fusk, störande uppträdande eller kränkningar) överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Övriga beslut som är möjliga att överklaga framgår av Högskoleförordningen 12:2 p. 5 – 10, d v s beslut om utbildningen, såsom antagning, tillgodoräknanden, anstånd, studieuppehåll m m. Beslut i sådana ärenden överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Ditt överklagande av ett beslut ska göras skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas samt hur du vill att beslutet ska ändras. Det är dessutom viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du ska skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Vart ska överklagandet skickas?

Skrivelsen ska ställas till den domstol eller myndighet som – enligt överklagandehänvisningen som du får - ska pröva det överklagade beslutet. Du ska skicka eller lämna in skrivelsen till beslutsmyndigheten, d v s Luleå tekniska universitet.

Adress: Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå

Hanteringen av överklagandet

När överklagandet har kommit in till universitetet sker först en prövning av om överklagandet skett i rätt tid. I vissa fall kan universitetet även ompröva sitt beslut. Om överklagandet kommit in i tid samt om omprövning inte är aktuell så överlämnas ditt överklagande tillsammans med handlingarna i ärendet till Förvaltningsrätten i Luleå eller Överklagandenämnden för högskolan för prövning.