Hoppa till innehållet

Överklagandenämnden

Publicerad: 1 februari 2013

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område.

Följande beslut som fattats vid universitetet kan överklagas hos ÖNH:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till grundläggande högskoleutbildning,
  • beslut om tillgodoräknande av kurs,
  • avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment,
  • beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna.
  • avslag på begäran att få ut examens- eller utbildningsbevis.
  • beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun eller ett landsting som huvudman på den grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbuden eller förbudet mot repressalier i Diskrimineringslagen