Hoppa till innehållet
Studentinflytande

Studentinflytande

Publicerad: 12 november 2012

Allmänt om studentinflytande vid Luleå tekniska universitet

Studenterna är medaktörer i skapandet av kunskap. En aktiv medverkan i universitetets utvecklingsarbete av både enskilda studenter och studentkårer ska eftersträvas. Institutioner, enheter och organ inom universitetet ska ta hänsyn till ovan nämnda policydokument.

Studentrepresentation

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut ska fattas och i samband med beredning i frågor som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Studenterna ska därför ges möjlighet att vara representerade vid samtliga permanenta eller tillfälligt sammansatta grupper eller kommittéer som bereder utbildningsfrågor och frågor om studentens arbetsmiljö.

Det finns en arbetsordning för rektorsnivå, fakultetsnämnd, institution och för verksamhetsstöd som slår fast att studentinflytande ska förekomma i samband med ärendeberedning. Av arbetsordningen ska bland annat framgå hur information ska lämnas till studenterna, hur samråd med studenterna ska ske och hur studenterna i övrigt ska delta i beredningsarbete.

Studeranderepresentanter ska ges möjlighet att med normal arbetsinsats komplettera obligatoriska moment i kurser som sammanfaller med möten i universitetets beredande och beslutande organ. Studeranderepresentanten ska vid behov och i samråd med läraren alltid få kompletterande undervisning för moment som studenten har missat, där det behövs. Det är studentens skyldighet att meddela läraren att hen är studeranderepresentant.

Kursvärderingar

Universitetet ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet ska vidare sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. Resultaten ska vara tillgängliga för studenterna.

Vid Luleå tekniska universitet fyller kursvärderingar huvudsakligen två funktioner:

  • Att studenterna ges möjlighet till att på ett strukturerat sätt värdera och reflektera över sin utbildning och medverka till kvalitetsutveckling av kursen.
  • Att sammanställningen av resultaten ger läraren och ledningen ett underlag för kvalitetsutveckling av kursen och programmet.

Det är en rättighet för studenterna att besvara kursvärderingsenkäten, men inte en skyldighet. Resultatet av kursvärderingarna ger ett värdefullt underlag för att kunna förbättra universitetets utbildningar. Det är därför viktigt att studenterna deltar i kursvärderingarna, både för sitt eget lärande men också för efterföljande studenter. Kursvärderingarna är också viktiga för lärare i syfte att säkerställa återkoppling. Lärare och studenter har således ett gemensamt ansvar för att kursvärderingar görs och svaren ska präglas av konstruktiv kritik och innehålla konkreta idéer till förbättringar. 

Kursgivande institution har ansvar för genomförande och uppföljning av kursvärderingar enligt en fastställd modell samt att vidta förbättringsåtgärder av kurser vid behov. Den kursansvarige läraren har ansvar för att se till att kursvärderingsenkäten kommer studenterna tillhanda, antingen elektroniskt eller som pappersenkät. Sammanställningen av kursvärderingsresultaten publiceras på Luleå tekniska universitets studentwebb efter kursens slut. I sammanställningen ska även läraren beakta de synpunkter från studenter och medarbetare som framkommit i den kontinuerliga kursdialogen under hela kursens gång. Läraren återkopplar planerade och vidtagna förbättringsåtgärder till studenterna via publiceringen på studentwebben. Kursansvarig lärare ansvarar för att återkoppling till tidigare kursvärderingsresultat och kursutveckling görs i början av nästkommande kurstillfälle.