Studentinflytande

Publicerad: 12 november 2012

ALLMÄNT OM STUDENTINFLYTANDE VID LTU

I universitetets ”Policy för ökat studentinflytande vid Luleå tekniska universitet” (Re-beslut 90-01) anges som övergripande mål att: Studenternas inflytande i frågor som rör utbildningen och studenternas situation i övrigt ska stärkas vid Luleå tekniska universitet. Studenterna är medaktörer i skapandet av kunskap. En aktiv medverkan i universitetets utvecklingsarbete av både enskilda studenter och studentkårer ska eftersträvas. Institutioner, enheter och organ inom universitetet ska ta hänsyn till de riktlinjer som anges i detta policydokument.

STUDENTREPRESENTATION

Studenterna har enligt Högskolelagen 2:7 samt Högskoleförordningen 2:14, rätt att vara representerade när beslut ska fattas och i samband med beredning i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Studenterna ska därför ges möjlighet att vara representerade vid samtliga permanenta eller tillfälligt sammansatta grupper eller kommittéer som bereder utbildningsfrågor och frågor om studentens arbetsmiljö.

Det skall finnas en arbetsordning för rektorsnivå, fakultetsnämnd, institution och för verksamhetsstöd som fastslår att studentinflytande ska förekomma i samband med ärendeberedning. Av arbetsordningen skall framgå hur information skall lämnas till studenterna, hur samråd med studenterna skall ske och hur studenterna i övrigt skall delta i beredningsarbete.

Studeranderepresentanter ska ges möjlighet att med normal arbetsinsats komplettera obligatoriska moment i kurser som sammanfaller med möten i universitetets beredande och beslutande organ.

Studeranderepresentanten ska vid behov och i samråd med läraren alltid få kompletterande undervisning för moment som studenten har missat, där så är erforderligt. Det är studentens skyldighet att meddela läraren att han/hon är studeranderepresentant.

KURSVÄRDERINGAR

Enligt Högskoleförordningen 1:14 ska universitetet ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet ska vidare sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.

Vid Luleå tekniska universitet fyller kursvärderingar huvudsakligen två funktioner:

  • Att studenterna ges möjlighet till att på ett strukturerat sätt värdera och reflektera över sin utbildning och medverka till kvalitetsutveckling av kursen.
  • Att sammanställningen av resultaten ger läraren ett underlag för kvalitetsutveckling av kursen.

Att besvara kursvärderingsenkäten är en rättighet för studenterna, men inte en skyldighet. Resultatet av kursvärderingarna ger ett värdefullt underlag för att kunna förbättra universitetets kurser, därför är det viktigt att studenterna deltar i kursvärderingarna både för sitt eget lärande men också för efterföljande studenter. Lärare och studenter har således ett gemensamt ansvar för att kursvärderingar görs och svaren ska präglas av konstruktiv kritik och innehålla konkreta idéer till förbättringar. 

Kursgivande institution har ansvar för genomförande och uppföljning av kursvärderingar enligt en fastställd modell (Re-beslut 43-11), samt att förbättringsåtgärder av kurser vidtas vid behov. Den kursansvarige läraren har ansvar för att se till att kursvärderingsenkäten kommer studenterna tillhanda, antingen elektroniskt eller som pappersenkät. Sammanställningen av kursvärderingsresultaten publiceras på LTU:s Studentportal efter kursens slut. I sammanställningen ska även läraren beakta de synpunkter från studenter och medarbetare som framkommit i den kontinuerliga kursdialogen under hela kursens gång. Läraren återkopplar planerade och vidtagna förbättringsåtgärder till studenterna via publiceringen på Studentportalen. Kursansvarig lärare ansvarar för att återkoppling till tidigare kursvärderingsresultat och kursutveckling görs i början av nästkommande kurstillfälle.