Hoppa till innehållet

Studieplanering

Publicerad: 12 november 2012

Övergripande planeringsfrågor

Arbetsinsats och poäng

Omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem. Heltidsstudier under ett normalt studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 40 timmars studietid. Det är angeläget att poängsättning sker med utgångspunkt från en rimlig bedömning av den förväntade tidsåtgången vid planering av kurser och kursmoment.

Utlämning av arbetsuppgifter

Utlämning av olika uppgifter i kurser ska ske i så god tid att studenten har en rimlig möjlighet att färdigställa uppgiften och få respons på den innan examinationstillfället. Det är viktigt att uppgifternas omfattning överensstämmer med förväntad tidsåtgång och poängsättning.

Funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning, har möjligheter till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet sker samordningen för studenter med funktionsnedsättning av verksamhetsområde Student. Det är studentens ansvar att själv kontakta Student för att få tillgång till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera t ex lärare, examinatorer, tentamensadministration och studievägledare om sin funktionsnedsättning. Detta i enlighet med beslutade "Riktlinjer för handläggning av särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning".

Schema

Schema för en kurs ska finnas tillgängligt på Luleå tekniska universitets hemsida senast tio arbetsdagar före kursstart. Schemaändringar efter denna tidpunkt ska inte förekomma om förändringen inte är föranledd av rent kursadministrativa skäl eller för att skapa bättre förutsättningar för studenternas lärande. För att schema ska kunna färdigställas inom angiven tid, är det institutionernas ansvar att lämna in erforderliga schemaunderlag inom utsatt tid. Ändringar i schemat efter kursstart kan ske efter samråd med kursdeltagarna. Ändringar i schemat meddelas omgående. Vid varje schemaändring ligger informationsansvaret hos kursansvarig.

Examinator och/eller kursansvarig lärare måste beakta och respektera modulschema, examinationsperioder och gemensamma schemalagda aktiviteter vid planering och schemaläggning av lärarledd undervisning. Modulplanering av kurser ska finnas tillgängligt senast tio arbetsdagar före sista ansökningsdag till kurs och program.

Studievägledning och yrkesorientering

För att stödja och underlätta den enskilda studentens planering av studierna ska universitetet ha en väl fungerande studievägledning där studenten får möjlighet att samtala om olika utbildningsval och diskutera möjliga alternativa vägar till olika examina.

Studentens individuella studieplanering

Studentens ansvar

Studenten ansvarar för planeringen av sina studier och sin egen kunskapsutveckling. Studieplaneringen kan ske med stöd av exempelvis studievägledare, utbildningsledare, examinatorer och övriga lärare. Detta innefattar bland annat att

  • Studenten är skyldig att kursregistrera sig i samband med kursstart.
  • Studenten ansvarar för att i rätt tid anmäla inriktning i de fall där utbildningen har inriktningar.
  • Studenten ansvarar för att senast sista anmälningsdag anmäla sig till examinationer.
  • Studenten är ansvarig för sin egen individuella studieplanering.
  • Studenten är skyldig att hålla sig informerad om det som rör studierna genom att regelbundet läsa sin studentmail samt ta del av den kurs- och utbildningsinformation som finns på Mitt LTU, på universitetets webb och på lärplattformen.
  • Studenten ansvarar för att vara uppdaterad i fråga om sin utbildningsplan och läsordning.

Studieavbrott på kurs

Det finns två typer av avbrott på kurs: tidigt avbrott inom tre veckor efter kursstart och avbrott senare än tre veckor efter kursstart. Tidigt avbrott gör studenten själv via sin användare på Mitt LTU. Avbrott senare än tre veckor efter kursstart meddelas skriftligt via formulär på studentwebben.

Studieavbrott på program

Student som avser att avbryta sina studier i förtid, dvs. avsluta sina studier innan examen, ska skriftligt anmäla detta på formulär som finns på studentwebben. Datum för avbrottet är det datum du fyller i formuläret.

Studieuppehåll

Student kan få fortsätta sina studier efter studieuppehåll om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, värnplikts- eller civiltjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Studenten garanteras rätt att efter ett beviljat uppehållet återkomma till utbildningen. Det är studentens ansvar att inför återkomst till studierna bevaka och följa anvisningarna som anges i beslutet. Ansökan om studieuppehåll ska göras skriftligt genom formulär på universitetets studentwebb. Beslutet om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.

Om en student lämnar sina studier utan att ha ett beviljat studieuppehåll anses studenten ha avbrutit sina studier. Det innebär att en student som inte följer ordningen med ansökan om studieuppehåll riskerar att mista sin möjlighet att kunna fortsätta sina studier vid den tidpunkt studenten önskar. Möjligheten att fortsätta sina studier finns då bara om ledig plats finns.