Studieplanering

Publicerad: 12 november 2012

ÖVERGRIPANDE PLANERINGSFRÅGOR

Arbetsinsats och poäng

Enligt Högskoleförordningen 6:2 ska omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem. Heltidsstudier under ett normalt studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 40 timmars studietid. Det är angeläget att poängsättning sker med utgångspunkt från en rimlig bedömning av den förväntade tidsåtgången vid planering av kurser och kursmoment.

Utlämning av arbetsuppgifter

Utlämning av olika uppgifter i kurser ska ske i så god tid att studenten har en rimlig möjlighet att färdigställa uppgiften och få respons på den innan examinationstillfället. Det är viktigt att uppgifternas omfattning överensstämmer med förväntad tidsåtgång och poängsättning.

Funktionshinder

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har möjligheter till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare för studenter med funktionshinder. Det är studentens ansvar att själv kontakta samordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera t ex lärare och examinatorer om sitt funktions- hinder.

Schema

Schema för en kurs ska finnas tillgängligt på Luleå tekniska universitets hemsida senast tio arbetsdagar före kursstart. Schemaändringar efter denna tidpunkt ska inte förekomma om förändringen inte är föranledd av rent kursadministrativa skäl eller för att skapa bättre förutsättningar för studenternas lärande. För att schema ska kunna färdigställas inom angiven tid, ankommer det på institutionerna att lämna in erforderliga schemaunderlag i utsatt tid. Ändringar i schemat senare än tio dagar efter kursstart, ska ske efter samråd med kursdeltagarna. Ändringar i schemat meddelas omgående. Vid varje schemaändring ligger informationsansvaret hos kursansvarig.
Examinator/kursansvarig lärare måste beakta och respektera modulschema, examinationsperioder och gemensamma schemalagda aktiviteter vid planering och schemaläggning av lärarledd undervisning. Modulplanering av kurser ska finnas tillgängligt senast tio arbetsdagar före sista ansökningsdag till kurs och program.

Studievägledning och yrkesorientering

För att understödja och underlätta den enskilda studentens planering av studierna ska universitetet enligt Högskoleförordningen 6:3 ha en väl fungerande studievägledning där studenten ges möjlig- heter att samtala om olika utbildnings-, kurs- och yrkesval och diskutera möjliga alternativa vägar till olika examina. Besökstiderna ska vara regelbundna och tydligt anslagna.

STUDENTENS INDIVIDUELLA STUDIEPLANERING

Studentens ansvar

Studenten ansvarar för planeringen av sina studier och sin egen kunskapsutveckling. Studieplaneringen kan ske med stöd av bl a studievägledare, programansvariga, examinatorer och övriga lärare. Detta innefattar bl a att

  • studenten är ansvarig för sin egen individuella studieplanering
  • studenten är skyldig att hålla sig informerad om det som rör studierna genom att regelbundet läsa sin studentmail samt ta del av den kurs- och utbildningsinformation som finns via ”Mina Sidor” på LTU:s webb och på lärplattformen Fronter
  • studenten ansvarar för att senast sista anmälningsdag anmäla sig till tentamina/examinationer
  • studenten är skyldig att termins- och kursregistrera sig i samband med kursstart.

Studieavbrott på kurs

Det finns två typer av avbrott på kurs: Tidigt avbrott inom tre veckor efter kursstart som studenten gör själv via sin användare på Mina Sidor på LTU:s webb. Avbrott senare än tre veckor efter kurs- start, meddelas skriftligt till Studenttorget eller motsvarande funktion.

Studieavbrott på program

Student som ämnar avsluta studierna i förtid ska skriftligt anmäla detta till studievägledaren på det program eller arena där studenten är aktiv. Avbrottet räknas från den dag anmälan registreras i studiedokumentationssystemet Ladok.

Studieuppehåll

Student som beviljats studieuppehåll garanteras rätt att efter uppehållet återkomma till utbildningen. Inför återkomst måste student beakta anvisningarna på beslutsblanketten. Studieuppehåll tidigt under utbildningen – under utbildningens första tio veckor - beviljas normalt inte. Ansökan om studieuppehåll görs på webbformulär som studenten hittar på studentwebben under  Blanketter & formulär.