Information för personal

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 30 juni, 14.10.
Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt folkhälsomyndigheten. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 träffas under sommaren enbart i särskilda fall. Till hösten återupptas arbetet i igen.

Senaste informationen

Regeringen har beslutat att förändra reserestriktionerna till vissa andra länder från och med den 30 juni. Läs mer på UD.se. Luleå tekniska universitet avråder bestämt från icke-nödvändiga tjänsteresor.
Regeringen har beslutat att häva reserestriktionerna inom Sverige från och med 13 juni. Dock avråder universitetet även fortsättningsvis från icke-nödvändiga tjänsteresor.

Återgång till arbete på plats

Från och med 15 augusti upphävs beslutet om arbete hemma för personalens del. Undervisningen ska genomföras delvis på plats, delvis digitalt. När det gäller studenter i årskurs 1 ska stora delar av undervisningen genomföras i universitetets lokaler. Samtidigt får grupperna inte vara för stora och avståndet på två meter mellan varandra ska hållas. Det har gått ut en FAQ till dig som lärare via mejl angående LP 1. Det gäller läsperiod 1, men även läsperiod 2, under förutsättning att det inte tas något nytt beslut. Läs vad Veronica Sundström, universitetsdirektör skriver i sitt nyhetsbrev

Löneförhandlingarna

 • Löneförhandlingarna kommer på grund av rådande läge att skjutas framåt. Däremot ska alla medarbetarsamtal ha genomförts före sommaren. 
 • Vi påminner om vikten av att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Stanna hemma om du är sjuk.
  Håll avståndet mellan varandra.

Förändrat karensavdrag

 • Regeringen har ändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av coronaviruset. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Beloppet är 700 kr för alla och kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassanhar en e-tjänst där ansökan görs. Beslutet gäller från och med den 11 mars och den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Arbete i hemmet från 30 mars – där det är möjligt

 • Sverige har en spridning av coronaviruset och covid-19 i flera delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbete sker hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med arbetsgivaren. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård

 • För att bidra till en ytterligare minskning av de sociala kontakterna, inte minst vid resor till och från arbetet, har ledningen för Luleå tekniska universitet beslutat att medarbetare i möjligaste mån ska arbeta hemifrån från och med måndag den 30 mars.

 • Arbete hemifrån sker i överenskommelse med närmaste chef. Utifrån arbetsuppgifternas art och verksamhetens behov kommer inte samtliga medarbetare att kunna arbeta hemifrån. Arbetsplatsen är fortsatt tillgänglig och om arbetet så kräver ska medarbetare infinna sig på arbetsplatsen. Syftet är inte att undvika vistelse i universitetets lokaler utan att generellt minska exponering och sociala kontakter både i arbets- och samhällslivet.

 • Samtliga chefer vid Luleå tekniska universitet ska möjliggöra för sina medarbetare att arbeta hemma helt eller delvis med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på distans. Om medarbetare arbetar hemma så kräver det en tät dialog med närmaste chef och kollegor. Hemarbetet ska planeras och följas upp i dialog mellan chef och medarbetare. Läs mer om de digitala verktyg som erbjuds för arbete på distans.

 • Försäkring vid arbete hemifrån
  En person som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. Läs mer om universitetets försäkringar.
  Läs mer om försäkringar i FAQ- vanliga frågor och svar.

Sjukanmälan och läkarintyg 

 • Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt. Regeringen har förändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av coronaviruset. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Beloppet är 700 kr för alla och kan sökas hos Försäkringskassan. Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan görs.
 • I normala fall ska man efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 27 mars behövs läkarintyg först efter 21 dagars sjukdom när du ansöker om sjukpenning. Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
 • Vid frånvaro från arbetet på grund av att man är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk! Du ska vara symtomfri i två dagar innan du går till arbetet, enligt Folkhälsomyndigheten. Om du har en familjemedlem som är sjuk, kan du gå till jobbet så länge du själv inte har symtom. 
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon samt nära kontakt med sjuka personer. 

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

 • Rekommendation om att inte ta emot internationella besökare, detta gäller tillsvidare och omfattar samtliga länder.
 • Rekommendation om att inte åka på tjänsteresor, såväl inom Sverige som utomlands,alternativa mötesformer ska starkt övervägas.
 • Medarbetare som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information om appen Resklar på UD:s webbplats.
 • Medarbetare som har vistats i områden där risk för smitta är stor, rekommenderas att stanna hemma den första veckan efter hemkomst. Därefter sker dialog med närmaste chef.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar