Hoppa till innehållet
VFU inom lärarutbildning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärarutbildningen - VFU

Under delar av lärarutbildningen har du som lärarstudent verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förlagd till förskola, grundskola eller gymnasium. Var du gör din VFU beror på vilken slags lärare du utbildar dig för.

Val av kommun för din VFU-placering görs i början av din utbildning, och kvarstår så länge du inte meddelat önskemål om annan kommun. I möjligaste mån placeras studenten utifrån önskad kommun - om inte detta är möjligt för LTU vidare dialog med studenten om placering i andra kommuner.

Luleå tekniska universitet har tecknat avtal med samtliga kommuner i Norrbottens län och Skellefteå kommun. VFU-placering sker främst i våra avtalskommuner.

Försäkring

Student är genom universitetet försäkrad under studietiden, samt vid färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Med studier avses även praktik (VFU). Mer information finns på kammarkollegiet.se

Sekretess

Under VFU omfattas studenten av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), och har rätt att ta del av den information som behövs för att VFU ska kunna genomföras så att den stödjer studentens utveckling mot examensmålen. Det åligger studenten att upprätthålla sekretessen.

Brottsregisterutdrag

Riksdagen har beslutat att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU genomgå en registerkontroll. Denna regel gäller för den student som påbörjar sin lärarutbildning från och med höstterminen 2008.

Beslutet innebär att studenterna ska ansöka om brottsregisterutdrag hos polismyndigheten i god tid innan VFU ska genomföras. Det tar ca 2 veckor att få ett brottsregisterutdrag och det har en giltighet på 1 år.

Hanteringen av brottsregisterutdragen sker i kommunerna, dvs. det är kommunerna som avgör för vem studenterna ska visa brottsregisterutdragen. Studenterna ansvarar själva för att brottsregisterutdraget visas för den inom VFU-området utsedda personen.