Hoppa till innehållet

VFU-föreläsningar vt 2016

Under vårterminen 2016 erbjuder LTU två professionsutvecklande VFU-föreläsningar enligt nedan.

Vi välkomnar alla intresserade lärare och förskollärare att delta på plats på LTU.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av föreläsningarna så kommer föreläsningarna att sändas via teknik i realtid, och via inspelad länk i 10 arbetsdagar efter ordinarie tillfälle.

Länk för deltagande via teknik ligger under respektive artikel.

VFU-föreläsning för grundlärare och gymnasielärare vt 2016

Project Gen(i)us

Kristina Bergdahl, gymnasielärare i svenska och engelska, föreläser om sitt jämställdhetsarbete med gymnasieelever. 2014 belönades hon med Norrbottens jämställdhetspris för "Project Gen(i)us" som är en del i detta arbete. Hon delar med sig av sina erfarenheter och beskriver konkreta metoder som alla lärare kan använda sig av.

 

-Jämställdhet är ett viktigt ämnesövergripande kunskapsområde och en demokratisk rättighet. Med rätt metoder är jämställdhetsarbete i skolan givande och roligt! Ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor skapar positiva ringar på vattnet. Det finns många situationer i en lärares vardag där jämställdhetsfrågor behöver hanteras och en verktygslåda för detta är något alla lärare har nytta av.​

Tid: Den 10 mars kl.14.00-16.30

Plats: LKAB-salen på LTU (A 117)

Målgrupp: Lärare på grundskolan och i gymnasiet

 

Den som inte kan vara med på plats eller se sändningen i realtid kan ta del av mötet via länken nedan. Länken kommer att spelas in och ligga kvar i 10 arbetsdagar efter föreläsningen för att så många som möjligt ska kunna ta del.

 

Länken är nu stängd.

VFU-föreläsning för förskollärare vt 2016

Matematikdidaktik i förskolan - Vad är det?

Vad matematik i förskolan är kan ses från olika perspektiv; perspektiv som beror på vem som är involverad i situationen och vem som bestämmer over situationen, så väl som förförståelse av vad matematik är. I den här presentationen diskuterar Maria Johansson, lektor vid KKL,  hur matematik i förskolan kan definieras och förstås och hur detta sedan kan omsättas i och påverka verksamheten.

 

Tid: Den 16 mars 2016  kl. 14.00-16.30

Plats: LKAB-salen på LTU (A 117)

Målgrupp: Förskollärare och lärare i förskoleklass

 

Den som inte kan vara med på plats eller se sändningen i realtid kan ta del av mötet via länken nedan. Länken kommer att spelas in och ligga kvar i 10 arbetsdagar efter föreläsningen för att så många som möjligt ska kunna ta del.

 

 

Länken är nu stängd

VFU-föreläsning om nyanlända och flerspråkiga barn

Nu är höstens VFU-föreläsningar klara och temat är synnerligen aktuellt. Personal från Luleå kommuns Flerspråkscentrum föreläser om nyanlända barn och elever, modersmålsstöd/-undervisning och minoritetsspråk. Susanne Jangdal (chef) presenterar föreläsningarna:

 

Den första föreläsningen riktar sig till personal i förskolan och  genomförs  på torsdag 19 november kl.14-16.30 i C305.

Rubrik: Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan

Presentation: Luleå kommuns organisation för mottagande av nyanlända barn i förskolan samt modersmålsstöd och minoritetsspråk i förskolan. Vi utgår från gällande lagstiftning och styrdokument samt hur vi jobbar i Luleå kommun.

 

Den andra föreläsningen riktar sig till  personal i grundskolan och  genomförs  på torsdag 3 december kl.14-16.30 i C305.

Rubrik: Nyanlända och flerspråkiga elever i grundskolan

Presentation: Luleå kommuns organisation för mottagande av nyanlända elever samt modersmålsundervisning, studiehandledning och minoritetsspråk i grundskolan. Vi utgår från gällande lagstiftning och styrdokument samt hur vi jobbar i Luleå kommun.

 

 

VFU-information för nya och "nygamla" LU-lärare 2015

LTU erbjuder varje läsår nya LU-lärare, som inte har gått handledarutbildning, och LU-lärare med en äldre handledarutbildning och som inte haft VFU-studenter på länge, en introduktion till VFU.

Vid träffen går vi igenom strukturen i den lärarutbildning som startade 2011, utformningen av och samverkan inom VFU och uppdraget som handledare för VFU eller LU-lärare.

Tid och plats detta läsår är den 13 oktober kl. 14.00-16.30 i N 123

Det finns möjlighet att delta via länk eller på plats i klassrummet, obs att det då krävs en föranmälan via den lokla samordnaren, så att vi kan se till att alla får plats.

Den som inte kan se sändningen i realtid kan ta del av mötet via en länken nedan. Länken kommer att ligga kvar till och med vecka 44 på önskemål från verksamheterna, tyvärr är ljudet inte av bästa kvalitet. Se länk nedan:

VFU-föreläsning 4 februari 2015

’Föra tanken vidare – reflekterande arbetssätt för undervisningsutveckling och delaktighet’
Ulla Wiklund, utvecklingskonsult och författare, föreläser för LU-lärare i förskola och grundskola och studenter i förskollärar- och grundlärarprogrammen onsdagen den 4 februari kl.14-16 i LKAB-salen (A117) i A-huset. Ulla sammanfattar innehållet: ”Det visar sig så tydligt att det gemensamma för alla skolformer är reflektion och reflekterande arbetssätt för att utveckla undervisningen och elevernas delaktighet.”

Samordnarmöte den 25 november 2014

Samordnarna i Norrbotten och Skellefteå kommun inbjuds till samordnarmöte. Minnesanteckningar kommer efter mötet att publiceras under kalendarium.

MajLisPettersson_sv.jpg

VFU-föreläsning för förskollärare

Maj-Lis Pettersson, förskollärare vid Sundets förskola i Luleå, höll den 23 oktober en föreläsning för LU-lärare inom förskola om hur hon möter studenten före, under och efter VFU-perioden.

Föreläsningen vände sig till LU-lärare inom förskolan och den hölls av en förskollärare från Luleå kommun som har lång och gedigen erfarenhet av att handleda studenter,  Maj-Lis Pettersson vid Sundets förskola i Luleå.

Maj-Lis har under åren utvecklat en modell som syftar till att utveckla samtalen kring bedömningen av studenternas insats under VFU-perioderna. Modellen består av en serie dokument som VFU-studenterna får inför, under och i slutet av sin VFU-period hos Maj-Lis. Vid föreläsning fanns även en av Maj-Lis tidigare VFU-studenter,som nu är yrkesverksam förskollärare, på plats och hon vittnade om hur Maj-Lis arbetssätt under VFU:n gett henne en fantastisk grund till det farmtida yrkeslivet.

Maj-Lis har ockå föreläst för våra förskollärarstudenter i kurser vid LTU, vilket har varit mycket uppskattat.

Maj-Lis delar här med sig av materialet från sin föreläsning.

Låt er gärna inspireras!

 

 

Introduktionstillfälle för nya LU-lärare

LTU erbjuder nya LU-lärare, som inte har gått handledarutbildning, och LU-lärare med en äldre handledarutbildning och som inte haft VFU-studenter på länge en introduktion till VFU.

Tid och plats är den 9 september kl. 14.00-16.30 i A111

Tillfället spelades in och finns att ta del av under nedan länk t o m måndag 15 september 2014.

https://connect.sunet.se/p4odhh005el/

Den som inte kan se sändningen i realtid kan ta del av mötet via en länk som läggs ut på denna plats efter mötets avslutande och som ligger kvar under 1 vecka.

Vid träffen går vi igenom strukturen i den lärarutbildning som startade 2011, utformningen av och samverkan inom VFU och uppdraget som handledare för VFU eller LU-lärare.

LTU utvalt att delta i försöksprojektet med övningsskolor och övningsförskolor

Universitets- och högskolerådet har beslutat att femton universitet och högskolor ska få delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor.

Beslut och yttrande finns att läsa på: http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Nyheter/Femton-larosaten-far-starta-ovningsskolor/

Mellan åren 2014 och 2019 kommer totalt drygt 11 000 lärar- och förskollärarstudenter vid svenska lärosäten att få delta i försöksverksamheten.

Föreläsning om Mobbning och arbete mot kränkande handlingar

Marie Wrethander, fil.dr vid Göteborgs universitet, föreläser på campus Luleå den 8 maj kl.13-15 i C 305 om mobbning och arbete mot kränkande handlingar. Föreläsningen är kostnadsfri och pedagogisk personal är välkomna!

Vad är egentligen mobbning? Begreppet används i olika sammanhang som om vi alla vore överens om vad det handlar om. Men vad är egentligen innebörden i begreppet och vad får det för konsekvenser när det används och vad är då trakasserier och kränkande behandling? Föreläsningen tar upp och problematiserar begreppen mobbning, trakasserier och kränkande behandling i förhållande till dess innebörd och den problematik som ska hanteras i dessa sammanhang. Föreläsningen tar också upp och problematiserar olika perspektiv att betrakta den här problematiken ur och vilka konsekvenser det kan få när det sedan ska hanteras i skolans praktiska vardag och i förhållande till de styrdokument vi har att förhålla oss till. Jag kommer också att presentera ett utvecklingsarbete där barns relationsarbete och sociala sammanhang står i fokus som utgångspunkt för arbetet mot kränkande handlingar barn emellan.

 

 

 

VFU-samordnarmöte den 18 mars 2014

LTU inbjuder de lokla samordnarna i Norrbottens län samt Skellefteå, samt de fristående verksmaheterna till samordnarmöte.

VFU-våren 2014

Det är många som är ute på VFU dessa veckor (4-8, vt 14) och fler följer så klart.

Antalet studenter som ansökt och blivit antagna till förskollärarutbildningen på distans, som från och med nu har intag under vårterminen, är i dagsläget 59 stycken. Några är från Norrbotten, men det är ganska stor spridning på studenterna över hela landet.

Senaste informationen gällande övningsskoleprojektet enligt kom i ett pressmeddelande och finns att läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/18279/a/232100  UHR kommer inom kort att börja utarbeta en process för ansökning till projektet, de har dock svårt att ge närmare information om när processen kommer att vara klar.

I planerna för vårterminen ligger också en VFU-föreläsning, mer information kring det kommer senare.

Vi vill därför flagga för nästa samorndnarmöte den 18 mars kl 13.00-16.00, mer information och inbjudan till samordnarna kommer sedan.

Ännu inget besked om övningsskoleprojektet

Regeringen presenterade i juli 2013 ett förslag om en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Under ht 2013 har vi informerat om att LTU har för avsikt att ansöka om att delta i denna försöksverksamhet.

Enligt information från Utbildningsdepartementet är dock arbetet försenat och vi väntar besked därifrån för att kunna lämna  in ansökan.

 

VFU-information ht 2013

Under ht 2013 har Luleå kommuns samordnare för för- och grundskola samlat sin LU-lärare på LTU för ett informationsmöte. Kristina Bäck inbjöds att delta för att informera om vad som händer framöver vad gäller vfu. Kristinas information behandlade bland annat utbildningsdepartementets planer på ett övningsskole- övningsförskoleprojekt och finns att ta del av i nedanstående Power point.

Ännu ett tillfälle att uppdatera handledarutbildningen

Under ht 2013 ges ännu ett uppdateringstillfälle i form av en tvådagarskurs för de LU-lärare som har en tidigare handledarutbildning. Syftet är att LU-lärarna genom uppdateringen få möjlighet att ta till sig det nya som lärarutbildningen lp 11 bär med sig och därigenom tryggt kunna möta och handleda de studenter som kommer ut på vfu.

Dag 1 för kursen blir torsdag den 26 september och dag 2 blir torsdag den 12 december.

Anmäl ditt intresse för att delta till din samordnare senast måndagen den 19 september.

Vfu-föreläsning Underkännandets praktik

Nu är det klart med vårterminens VFU-föreläsning!

Henrik Hegender, fil. dr i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar föreläser om bedömning i VFU under rubriken Bedömning av lärarstudenters yrkeskunnande i VFU: nedslag i några forskningsprojekt. Henrik inleder med Linnéuniversitetets (Lnu) tidigare Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojekt (Nordänger m.fl., 2009) om lärares praktiska yrkeskunnande, fortsätter med sitt eget avhandlingsprojekt (Hegender, 2010) och avrundar med delresultat från projektet Underkännandets praktik. Han avslutar med exempel på hur Lnu har utvecklat mål och kriterier för VFU.Nationell VFU-konferens i Stockholm 11-12 april 2013

Greta, Kristina och Karolina Fällman, som placerar dansstudenter på vfu åker i april på den årliga nationella vfu-konferensen som denna gång hålls i Stockholm. Värdar för konferensen är Gymnastik och idrottshögskolan, Dans och cirkushögskolan samt Konstfack.

Under dagarna diskuterades olika aspekter av vfu, vi fick även en presentation om övningsskolor i Stockholm.

 

 

 

Nya examensämnen för KPU

Gymnasieskolan 2011 innebar förändringar av gymnasieutbildningar. Gymnasieprogram gjordes om och vissa nya kurser tillkom.De första av dessa nya gymnasiekurser kommer att ges i gymnasieskolorna ht 2013.

I och med lärarlegitimationskravet gäller det att läraren som undervisar och sätter betyg i ett ämne ska ha examen inom ämnet.

FFN vid LTU har nu ställt sig positiv till pedagogik och sociologi som möjliga examensämnen för studenter som läser KPU. Sedan tidigare har LTU även ämnena juridik/rättsvetenskap.

Det vi med detta glädjande besked kan konstatera är att vfu-platser kan komma att behövas inom dessa nya gymnasieämnen.

 

Kristina och Greta på besök i Piteå

Den 15 januari gjorde Greta och Kristina ett besök i Pietå för att träffa samordnare och LU-lärare. Det blev ett givande möte där vi samtalade kring Lärarutbildningen LP11 och det upplägg som denna har. Vi tittade också närmare på vfu-hemsidan och dess innehåll.

Strax innan avfärden till Piteå blev det klart att Henrik Hegender vid Linnéuniversitetet som ingår i en grupp som forskar kring vfu kommer att komma till Luleå den 14 maj för att hålla en vfu-föreläsning.

Uppdatering av tidigare vfu-handledarutbildning

Under vt 2013 ges ett uppdateringstillfälle i form av en tvådagarskurs för de LU-lärare som har en tidigare handledarutbildning. Syftet är att LU-lärarna genom uppdateringen få möjlighet att ta till sig det nya som lärarutbildningen lp 11 bär med sig och därigenom tryggt kunna möta och handleda de studenter som kommer ut på vfu.

 

Intresset för uppdateringsdagarna har varit stort. Nästan 100 LU-lärare från hela Norrbotten har anmält sitt intresse för dessa dagar. Ännu ett tillfälle för uppdatering kommer att ges under ht 13 för den som inte har möjlighet att delta denna termin.

 

Miniseminarium 19/9 ”Kan inte pojkar bara få vara pojkar?” Jämställdhet i skola och förskola

Höstens miniseminarium ligger på onsdag den 19 september klockan 14.00-16.00 i C 305. Christian Eidewald, lektor och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, föreläser om normer och värderingar i förskola och skola. Föreläsninggen rubrik är ”Kan inte pojkar bara få vara pojkar?” Jämställdhet i förskola och skola, vad är det – och för vem?

Samordnarmöte på LTU den 11 september

Läsårets första samordnarmöte blir den 11 september kl. 13.00-16.00. Mer information om dagordning och lokal kommer senare tillsammans med inbjudan.

Nationellt VFU-möte i Uppsala

Den 3-4 maj 2012 i Uppsala träffades det nationella VFU-nätverket för lärarutbildningarna. Mer information om detta kommer.