Hoppa till innehållet

VFU för högskoleexamen i Bygg och anläggning eller Samhällsbyggnad

Som student antagen till högskoleexamen Bygg och anläggning eller Samhällsbyggnad ingår en så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) antingen 15 hp eller 30 hp. I den längre varianten för Bygg och anläggning, profil mark och hus är examensarbetet integrerat i VFU:n.

Studentinformation VFU

Allmän information

För studenter på programmen Bygg och anläggning, samt Samhällsbyggnad ingår en så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det är en kurs på 15 – 30hp, beroende på programspår. I den längre varianten för Bygg och anläggning – Mark/Hus ingår examensarbetet som en del i själva VFUn.

VFUn skall ge dig möjligheter att skaffa erfarenheter av eget arbete och knyta viktiga kontakter, som du kan använda efter studietiden. Den skall också ge dig möjlighet att observera, undersöka och analysera olika fenomen som underlag för fortsatt behandling inom ramen för de moment som ingår i kurserna.

VFUn kan göras i Sverige eller utomlands och det att du som student som själv ordnar en praktikplats på ett företag. Vid behov kan universitetet hjälpa till. VFUns upplägg utgår från att studenten ska få en inblick i en eller några delar av byggprocessen i vid bemärkelse och dess aktiviteter. VFUn bör om möjligt omfatta olika uppgifter i olika delar av processen men det är OK med endast en arbetsuppgift. Den enskilda arbetsplatsen och studenten kommer i förväg överens om de olika aktiviteter som studenten ska få prova på under sin VFU-tid.

Under VFUn har du en kontaktperson från institutionen som du kan ringa till om du har några frågor kring din VFU-plats. Kontaktpersonen är den kursansvarige tills annat meddelas och han/hon kommer troligen att höra av sig till dig per telefon minst en gång under din VFU-tid. Om du vill prata med din kontaktperson direkt när du påbörjar din praktik eller lite mer regelbundet under praktiktiden hör du själv av dig till honom eller henne.

Det förutsätts att du kontaktar arbetsgivare och ordnar din praktikplats och en lokal handledare på detta företag. Informationen till företaget/handledaren bör utgå från handledarbrevet. När du har fått klart med din praktikplats lämnar du in dina uppgifter till institutionen på VFU-blanketten.

Uppgifter under VFU-kursen

VFUn är en obligatorisk universitetskurs och därför ingår en projektuppgift som behandlar arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Inriktningen på rapporten bestämmer studenten i samråd med handledaren. Ett kursrum kommer att finnas i Canvas där ni hittar information och där ni kan lämna in SAM-rapporten

Du bör under din VFU-period skriva en arbetsdagbok som hjälper dig att komma ihåg och samtidigt reflektera över vad som händer utifrån sitt specifika intresseområde. Det kan medföra frågor till handledaren och till lärarna på LTU.

Första uppgiften innan VFUn startar är att skriva en projektbeskrivning där du beskriver inriktningen, tidplanen och aktiviteterna för VFUn och projektuppgiften. För bästa resultat rekommenderas du arbeta med din SAM-rapport under hela VFUn.

Projektbeskrivningen ingår som en del i slutrapporten.

Motivet till detta förfarande är att vi vill träna upp studenternas förmåga till att göra och redovisa mindre utredningar samt att VFUn enligt högskoleverkets regler måste innehålla ett kursmoment (projektuppgift) då den ger högskolepoäng.

Examensarbete

Ni skall även göra ett mindre examensarbete på 7,5hp. För Bygg och anläggning – Mark/Hus, är detta integrerat i den förlängda VFUn, men för övriga är det en separat kurs som börjar när ni kommit tillbaka till universitetet. VFU-handledaren förväntas vara
intresserad av att hjälpa till även med examensarbetet och ni bör därför diskutera examensarbetet och dess inriktning under VFUn.

Examensarbetet fungerar på liknande sätt som VFUn. Först görs en projektbeskrivning där du beskriver inriktningen, tidplanen och aktiviteterna. Examensarbetet bör handla om något område som studenten/företaget tycker är intressant att undersöka eller  utveckla. Projektbeskrivningen skapas i samförstånd mellan handledaren och studenten. Därefter gör studenten arbetet som definierats i projektbeskrivningen och hela examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport.

OBS att civilingenjörernas examensarbete är på 30hp medan detta är på 7,5hp (dvs 10 veckors halvtidsarbete).

OBS att även här är det önskvärt med en viss avsättning av tid för arbetet med exjobbet i det fall att examensarbetet ligger inom förlängd VFU. Handledarens intresse för att projektet ska bli klart och att studenten därigenom får ut sin examen är värdefullt för att allt ska klaffa.

Kontaktpersoner på LTU

Har du akuta frågor, allmänna frågor runt VFU eller särskilda frågor som du vill ha speciell hjälp med, kontakta då någon av kontaktpersonerna nedan.

Camilla Lindmark (Kursansvarig VFU/praktik)
Camilla@aulis.nu

Jonny Nilimaa (Utbildningsledare)
jonny.nilimaa@ltu.se
0920-491576

Litteratur för SAM-rapporten

1. Projektboken, Marttala Anders; Karlsson Åke, Studentlitteratur AB, ISBN 9144013108

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1,
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/AFS2001_01.pdf

3. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress,
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H351.pdf

4. Arbetsmiljöansvar och straffansvar http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H302.pdf

LTU önskar dig en utvecklande och lärorik VFU!

Byggprocessen och lämpliga arbetsuppgifter

Utredningsskede

Översiktlig beskrivning av storlek, innehåll, lokalisering, alternativa lösningar, tids- och kostnadsram, finansiering.

Registrering av befintliga förhållanden, inventering av kunskapsunderlag, framtagning av faktamaterial, studier av andra projekt.

Programskede

Definiering av kvantitet, kvalitet, kostnad och tid. Beskrivning av funktioner, samband, areabehov, tekniska system, arbetsmiljö,
utformning osv.

Projekteringsskede

Förslagshandlingar: Översiktlig redovisning av utformning utgående från programmet.
Huvudhandlingar: Fördjupad utformning, definitiva lösningar avseende form,
konstruktion och installation, samordning av varandra beroende delar.
Bygghandlingar: Definitiva och detaljerade lösningar till form och konstruktion eller
typbestämning eller allmän kravbestämning, kontrollplan.
Projektplanering: Tidsplanering, Kostnadsplanering, Kostnadsuppföljning.

Byggskede

Totalplanering, förkalkylering, metodval, anbudsgivning, orderanskaffning. Inköpsarbete, resursanskaffning, offertintagning, avslut med leverantörer. Material- och produktionsstyrning. Detaljplanering, rullande tidplaner, kvalitets- och miljöaspekter, tidkontroll, byggmöten. Arbeten ute under sommaren - Utsättning och arbetsledarjobb, säkerhetsfrågor Detaljbokföring, budgetuppföljning, avstämningar, ekonomikontroll.

Drift och Underhållsskede

Innehåller delar av ovanstående skeden.

Länkar till programmen

Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa, Universitetslektor

Telefon: 0920-491576
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser