Hoppa till innehållet
Spruta, nål, sjukvård, hälsa, vaccin Foto: Freeimages

Vaccination och hälsodeklaration inför VFU

Publicerad: 21 juni 2011

Du som student ska innan du går ut på din verksamhetsförlagda utbildning kontrollera ditt vaccinationsskydd. Om du behöver genomföra hälsodeklaration, provtagning innan du påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen ska du själv ombesörja detta och eventuell kontroll och komplettering av ditt skydd!

Institutionen för hälsa, lärande och teknik följer Socialstyrelsens, Region Norrbottens och övriga regioners rekommendationer för smittskydd.

Covid-19 vaccination

Du är som enskild student skyldighet att kontrollera vilka bestämmelser som gäller i den verksamhet där DU ska genomföra din VFU period. LTU rekommenderar starkt att alla studenter ska vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det är vårdens regelverk som gäller och det är verksamhetschefen vid aktuell vårdenhet som ansvarar för patientsäkerheten och avgör om en student kan fullgöra sin VFU placering vid det tillfället och vad som gäller i vårdens verksamhet rörande t.ex. vaccinering.

Verksamhet inom regionen och kommunal hälso- och sjukvård där ovaccinerade studenter deltar kan innebära en patientsäkerhetsrisk 

Är du inte vaccinerad – och av den anledningen är hindrad från att genomföra din VFU eller del av denna – behöver du kontakta din kursansvarige lärare, examinator och meddela. Därefter kontakta studievägledare för att upprätta en individuell studieplan. I de fall aktuell huvudman (Region eller Kommun) inte kan ordna ersättningsplacering har du rätt att söka studieuppehåll. LTU rekommenderar att studenter vaccinerar sig mot Covid-19.  

I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos eller hepatit B. Dessa sjukdomar hålls istället under kontroll med s.k. riktad vaccination.

Hepatit B
Hepatit B är en allmänfarlig sjukdom enl smittskyddslagen och samtliga fall skall därför anmälas till smittskyddsläkaren och smittskyddsinstitutet.  Studenter omfattas av grupper för vilka profylax mot hepatit B rekommenderas. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1) Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller. Rekommendationer från Socialstyrelsen för profylax mot hepatit B – Artikel nr 2005-130 -6  Hepatit B. Tre vaccinationsdoser ges varav dos två efter en månad och dos tre efter sex månader.

Allmänna vaccinationsprogrammet
Från 2007 regleras det allmänna vaccinationsprogrammet i föreskrift (SOSFS 2006:22) Det ger skydd mot 8 sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, mässling, påssjuka och röda hund. Rubella, parotit och morbilli. De flesta, men inte alla är vaccinerade. Kontrollera tidigare vaccination. Ej vaccinerade kan testas avseende rubellaimmunitet och vaccineras om serologiskt test är negativt.

Tetanus-difteri
Vaccination om mer än 30 år förflutit sedan föregående vaccination eller om det är oklart om individen är vaccinerad.

Polio
Bör ha erhållit fyra polioympningar. Om så ej är fallet komplettera injektioner.

Provtagning för multiresistenta bakterier (MRB)Multiresistenta bakterier som meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) orsakar svåra problem på många sjukhus utanför Sverige. Som student ansvarar du för att i god tid inför din VFU ordna med provtagning (screening) för MRSA;
- om du under de senaste sex månaderna deltagit i vård eller behandlats på sjukhus utanför Sverige eller inom Sverige med pågående smittspridning av MRSA. Detta gäller studerande som aktivt deltar i patientvård. Detta gäller inte besökare som endast passivt studerar verksamheten.
- Om du arbetar som vårdpersonal och har nära kontakt med MRSA-bärare eller vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare.

Du bokar själv tid för provtagning via din hälsocentral. Rutinerna för provtagning kan skilja sig åt i olika regioner. Om du gör VFU utanför Norrbotten är du skyldig att i god tid inför din VFU ta del av respektive regions riktlinjer vad gäller provtagning för multiresistenta bakterier.

Mer information hittar du här