Status byggnader

Utredning av inomhusmiljön på universitetsområdet i Luleå

Flera utredningar av byggnaderna på universitetsområdet i Luleå har genomförts, på uppdrag av fastighetsägaren, Akademiska hus, med anledning av att personal som vistas i lokalerna anmält hälsoproblem. Byggnader som uppfördes på 1970-talet har i flera fall visat sig ha byggkonstruktionsfel som inverkat negativt på inomhusmiljön.

Ett särskilt projekt för inomhusmiljö och hälsa kommer bedrivas under 2019-2020 vars syfte är att säkerställa metodik för handläggning och utredning av hälsobesvär kopplade till inomhusmiljön på universitetsområdet i Luleå. Personal och studenter kommer att kontinuerligt hållas informerade om utredningar, åtgärder och effekter bland annat via denna webbsida. 

Under ett antal år har olika aktiviteter genomförts för att hantera påtalade brister i inomhusmiljö i några av universitetets byggnader i Luleå. De olika byggnaderna i bilden ovan har fått olika färger, beroende på om problem i inomhusmiljön kvarstår eller ej. De problem som kvarstår och som bedöms påverka inomhusmiljön negativt kommer att följas upp och åtgärdas. 

A, B, lilla D, E, grönt ljus. Inga avvikelser

C-huset, gult/rött ljus. Avvikelser finns, ytterligare utredning pågår Utredning av inomhusmiljön är genomförd i korridor C100 under 2018 med anledning av rapporterade hälsoproblem. Utredningen påvisar att ett antal byggnadstekniska avvikelser/skador förekommer med potentiell negativ påverkan på inomhusmiljön. Utredning av hela hus C pågår.

D-huset, rött ljus. Avvikelse finns Utredning och omfattande åtgärder är vidtagna 2012-2013. Därefter har uppföljande undersökningar gjorts med anledning av rapporterade hälsoproblem som inte visat några avvikelser. Kompletterande fuktundersökning genomförd 2018 konstaterar dock generella problem med golv i plan 2 som kräver ytterligare utredning. I januari 2019 presenterades resultatet av en ny undersökning av hela D-huset vilken påvisade omfattande fuktrelaterade skador i byggnaden.

F-huset, rött ljus. Avvikelse finns Takläckage 2012-2017, åtgärder genomförda 2017-2018. Utredning av Miljöflygeln genomförd 2015 med anledning av rapporterade hälsoproblem visade på höga nivåer av kemiska ämnen från limförtvålning. Ett antal åtgäder har vidtagits. Uppföljande utredningar, med anledning av fortsatt rapportering av hälsoproblem, genomfördes under 2018 och 2019. ​Utredningen visar på ett antal byggnadstekniska avvikelser som bedöms ha potential att påverka inomhusmiljön negativt. Evakuering av personal planeras.

K-huset, rött ljus. Avvikelse finns Utredningen påvisar fuktrelaterade skador i den äldre delens yttervägg. Kompletterande undersökning av taket påvisar inga omfattande skador.