Inomhusmiljöutredning Luleå

Utredning av inomhusmiljön på universitetsområdet i Luleå

Flera utredningar av byggnaderna på universitetsområdet i Luleå har genomförts med anledning av att personal som vistas i lokalerna anmält hälsoproblem. Byggnader som uppfördes på 1970-talet har i flera fall visat sig ha byggkonstruktionsfel som bedöms kunna påverka inomhusmiljön. Utifrån resultaten av de utredningar som gjorts i andra byggnader har beslut fattats att genomföra inomhusmiljöutredningar i samtliga byggnader på universitetsområdet i Luleå.

Universitetet och Akademiska hus har kommit överens om att inomhusmiljöutredningar kommer att genomföras i samtliga byggnader på universitetsområdet i Luleå. Personal och studenter kommer att kontinuerligt hållas informerade om utredningar och åtgärder bland annat via denna webbsida.

Utifrån redan genomförda undersökningar och åtgärder har de olika byggnaderna i bilden ovan fått olika färger, beroende på om avvikelser i inomhusmiljön finns. De avvikelser som finns och som bedöms påverka inomhusmiljön  följs upp och åtgärdas. 

Studenternas hus grönt ljus. Inga avvikelser

C-huset, D-huset, F-huset, K-huset rött ljus. Avvikelse finns Utredning visar på ett antal byggnadstekniska avvikelser/skador.

E-huset, A-huset, B-huset. Utredning pågår

Syftet med inomhusmiljöutredningarna är att identifiera riskfaktorer avseende inomhusmiljöproblem i byggnaden och utifrån dessa göra en bedömning av åtgärdsbehov. Stickprovsmässig provtagning utförs vilket innebär konstruktionsingrepp, fuktmätningar och subjektiva bedömningar av väggar, golv och tak. Omfattning och lokalisering av provpunkter beslutas i samråd med verksamheterna och utifrån risker i byggnadskonstruktionen, rapporterade inomhusmiljöproblem, luktbedömning i vistelsezon samt tidigare vattenläckage. Luktbedömning genomförs efter att ventilationen varit avstängd under en helg. Verksamheten informeras fortlöpande om eventuella störningar.

Inomhusmiljöutredningar är komplexa då det saknas gränsvärden för t.ex. mögel eller emissioner i icke industriella inomhusmiljöer liksom samband mellan hälsa och enskilda föroreningar eller totalnivån av föroreningar. Enligt Folkhälsomyndigheten finns dock ett känt samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön och byggnader ska enligt Boverkets regelverk utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Inomhusmiljöutredningarna går därför ut på att identifiera fuktskadade material.