C-huset

Uppdatering utredning C-huset

Publicerad: 12 november 2019

Hyresvärden Akademiska hus har presenterat resultatet av inomhusmiljöutredningen av C-huset för universitetet. Utredningen visar på liknande brister som redan konstaterats i D- och F-huset.

Med anledning av D- och F-husens inomhusmiljö har arbetet att hitta alternativa lokaler redan påbörjats av universitetet. Universitetet överväger nu också att revidera det tidigare beslutet att bygga om C-huset för att tillskapa metodsalar. Universitetet söker snarast alternativa lokaler på kort och lång sikt.
 
– I samband med det inplanerade interna informationsmötet om C-huset den 18 november hoppas vi kunna ge information om åtgärder och alternativa lokaler, säger Veronika Sundström ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Sammanfattning av rapporten C-huset

Efter att ha upptäckt byggnadsrelaterad ohälsa i andra byggnader på universitetsområdet i Luleå väljer Akademiska Hus att utreda om samma problematik återfinns i andra byggnader. Enligt överenskommelse med Luleå tekniska universitet ska samtliga byggnader inom Akademiska Hus fastighetsbestånd på Campus Luleå genomgå en granskning för att hitta eventuella olägenheter. Efter granskningarna av D- och F-huset har turen kommit till C-huset.

I C-huset har Luleå tekniska universitet verksamhet. Byggnaden rymmer också STUK (studenternas restaurang/bar med Akademiska Hus som hyresvärd) och STIL (Luleås största gym med universitetet som hyresvärd).   

Utredningens syfte har varit att fastställa riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön i C-huset, genom att utföra generella undersökningar i samtliga husdelar genom fuktindikering, kontroll av vindsutrymme och fastställande av konstruktionsuppbyggnad och nuvarande fuktstatus. Bedömningen av dessa riskfaktorer utgår bland annat från att det enligt Folkhälsomyndigheten finns ett känt samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön och att fukt och mögelskador därför alltid ska åtgärdas.

Ytterväggar påverkade

Undersökningen av C-huset har generellt inte visat att det finns pågående fuktskador i C-huset däremot har effekter av tidigare onormal fuktpåverkan konstaterats, vilket kan ge samma typ av hälsobesvär som pågående fuktskador. Man har inte konstaterat avvikande mikrobiell lukt i lokalerna. De äldre fuktskador som påvisats kan ha uppstått från tiden för uppförande av byggnaden till fuktpåverkan som har uppstått periodvis under åren.

Det kortfattade svaret är att tak, golv, bjälklag och mellanväggar i C-huset inte har några generella brister/fel. Endast lokala olägenheter förekommer. Däremot visar granskningen att ytterväggarna på våning 2, 3 och 4 generellt uppvisar tecken på fuktpåverkan. 

Innan rapporten om status för hela C-huset har korridor C100 undersökts. Den granskningen visade att ytterväggskonstruktionen mot Regnbågsallén har ett antal brister – vatten har trängt in i väggen ovan fönster i ytterväggen. Även lokala skador i golv intill yttervägg hittades, troligen orsakade av radiatorläckage. Åtgärder för C100-korridoren har avvaktats till dess utredningen av hela huset genomförts för att möjliggöra eventuell samordning av åtgärder samt för att minska störningen för verksamheten.  
  
Även alla system för ventilation har undersökts, främst med fokus på ventilationsflöden och luftkvalitet. Granskningen visar att inga generella olägenheter samt att ventilationen i C-huset överlag fungerar bra med några få undantag som kan förbättras.

Tidigare undersökningar av inomhusmiljön

Personal vid universitetsområdet i Luleå har under en längre tid rapporterat upplevda hälsobesvär kopplade till vistelse på arbetsplatsen framförallt i hus D och F. Omfattande utredningar och åtgärder har genomförts men problemen har kvarstått. 2018 och 2019 har D och F-husen återigen undersökts för att få svar på hur byggkonstruktionen fungerar ur fuktsynpunkt. Dessa utredningar har visat att byggnad D och F har omfattande fuktrelaterade skador som bedöms påverka inomhusmiljön negativt.

Rapporten om C-huset har skrivits av: AK Konsult Indoor Air AB och bedömningen av rapporten är gjord av Akademiska hus