Hoppa till innehållet
B-huset, Centrumhuset, Regnbågsallén, campus

Miljöarbetet vid universitetet

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning, forskning och uppdragsverksamhet i samverkan med omgivande samhälle. LTU har som lärosäte ett ansvar att vara föregångare i arbetet för en hållbar utveckling. Utbildning och forskning vid LTU ska därför ha en tydlig miljöprofil. Arbetet ska ske i enlighet med de nationella miljömålen och med lagstiftningen som miniminivå.

Under våren 2019 tog Chalmers och KTH initiativ till ett klimatramverk för universitet och högskolor och i slutet av maj beslutade rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn att underteckna Klimatramverket för Luleå tekniska universitetet. Under hösten påbörjas arbetet med att justera och komplettera befintliga beslut och styrande dokument för universitetets miljöarbete, med klimatramverket som bas. Arbetet kommer initialt att fokusera på frågor inom områdena:

  • Utbildning
  • ​Forskning
  • Samverkan
  • ​Tjänsteresor
  • ​Energianvändning, och
  • ​Studentsamverkan

Mer information om klimatramverket och universitetets arbete hittar du här.

Universitetet arbetar med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda medarbetarnas och studenternas arbete i vardagen. Här hittar du mer information om universitets miljöarbete och stöd i det vardagliga arbetet. 

Luleå tekniska universitet omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och vi ska årligen redovisa vårt miljöledningsarbete för föregående verksamhetsår till Naturvårdsverket i samband med att årsredovisningen lämnas in till Utbildningsdepartementet. 

Naturvårdsverket sammanställer sedan en rapport - Miljöledning i staten - som presenterar samtliga redovisande myndigheter enligt förordningen och som lämnas till regeringen i april varje år.

Universitetets senaste miljöledningsrapport samt länk till Naturvårdsverkets sammaställning hittar du via länken nedan.

Karta källsortering

Källsortering på universitetet

Universitetet genomförde tillsammans med Akademiska Hus, under hösten 2015 en plockanalys på det brännbara avfall som genererades under en vecka i B- och Beta-huset. Denna plockanalys visad att 62 % av det brännbara avfallet var felsorterat. Vid en genomgång av dessa lokaler uppmärksammades det att detta resultat till viss del berodde på att det var väldigt många papperskorgar utplacerade, vilket medförde att allt kastades i dessa, då de var närmast. Bara i biblioteket fanns det tidigare 104 stycken papperskorgar.

För att göra det enklare för studenter, medarbetare och besökare att göra rätt har dessa papperskorgar succesivt att bytts ut mot källsorteringsstationer med de fyra vanligast fraktionerna på universitetsområdet vilka är; papper, kompost, plast och brännbart. Övriga fraktioner kan kastas i något av alla de soprum som finns runt om på universitetsområdet.

Kartan på denna sida hjälper er att hitta närmaste källsorteringsstation eller soprum.

Källsorteringsstation

Mer information om hur du ska sortera hittar du på respektive kommuns hemsida. Se länkarna nedan.

Om du har funderingar kring universitetets miljöarbete eller har förslag på förbättringar som vi kan vidta vid universitetet så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktperson

Elin Bergström

Elin Bergström, Miljösamordnare

Telefon: 0920-491857
Organisation: Miljö och säkerhet, Verksamhetsstöd