Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitets arbete med klimatramverket för universitet och högskolor

Publicerad: 12 augusti 2019

I slutet av maj beslutade rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn att underteckna Klimatramverket för Luleå tekniska universitetet. Här kommer du att hitta information om hur arbetet fortskrider.

KTH och Chalmers har arbetat fram ett ramverk med lärosätesspecifika klimatstrategier, med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet, som alla lärosäten erbjudits att underteckna.

Klimatutmaningen kräver förändring inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet och vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Vad innebär Klimatramverket

Klimatramverket, innebär för deltagande lärosäten att;

  • Genom utbildning, forskning och samverkan bidra till att samhället i stort kan nå uppsatta mål.
  • Arbeta för att minska det egna lärosätets klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden.
  • Utifrån lärosätesspecifika förutsättningar sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser för att nå dessa mål samt genomföra uppföljningar.
  • Tydligt kommunicera universitetets klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och samhällsmedborgare.

Klimatramverkets 13 nyckelområden

Klimatramverket pekar ut tretton nyckelområden som deltagande lärosäten ska arbeta med utifrån lärosätets förutsättningar;

Direkt klimatpåverkan
- Tjänsteresor
- Pendlingsresor, resor till och från jobbet
- Mat och servering
- Energianvändning
- Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnad
- Avfallshantering
- Inköp och upphandling av varor och tjänster
- Investeringar
- Kolsänkor

Indirekt klimatpåverkan
- Utbildning
- Forskning
- Samverkan och nyttiggörande
- Studenter

Vad innebär detta för Luleå tekniska universitet

För Luleå tekniska universitet innebär ett undertecknande av Klimatramverket följande
åtaganden;

  • Säkerställa etablerade arbetssätt för att minska den egna klimatpåverkan
  • Säkerställa etablerade processer för det interna klimatarbetet
  • Tillsätta resurser och utse ansvariga för genomförande och uppföljning av arbetet kopplat till detta ramverk
  • Definiera en unik budgetpost för klimatåtgärder

Ett undertecknande av detta ramverk visar att universitetet tar klimatomställningen på allvar och att universitetet arbetar aktivt med dessa frågor för att bidra till en bättre värld.

Ett aktivt arbete med klimatfrågan kommer vidare att utgöra en konkurrensfaktor vad gäller rekrytering av medarbetare och studenter.