Framgång

Vad räknas som funktionsnedsättning?

Publicerad: 17 maj 2016

En funktionsnedsättning kan uttrycka sig i fysiska, medicinska, psykiska eller kognitiva begränsningar av en persons funktionsförmåga.

Funktionshinder uppstår när personer på grund av sin funktionsnedsättning upplever begränsningar i relation till sin omgivning. För att du ska ha rätt till pedagogiskt stöd kopplat till studierna ska du ha en funktionsnedsättning i enlighet med definitionen i diskrimineringslagen (2008:567):

"Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå."

Om jag inte har ett intyg på min funktionsnedsättning, vad gör jag då?

Som underlag för att bedöma om du som student har en varaktig funktionsnedsättning, behöver samordnaren ett intyg från en sakkunnig person, det vill säga. läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis audionom, logoped eller psykolog. Om du inte har något sådant dokument ska du vända dig till ditt Landsting/din Region eller annan vårdgivande institution. En sakkunning person kan också vara en specialpedagog med kompetens att göra läs- och skrivutredningar.

Tillfällig skada

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få pedagogiskt stöd för funktionsnedsättning. Kontakta i sådant fall din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.