Framgång

Vad räknas som funktionsvariation?

Publicerad: 17 maj 2016

En funktionsvariation kan uttrycka sig i fysiska, medicinska, psykiska eller kognitiva begränsningar av en persons funktionsförmåga.

För att du ska ha rätt till pedagogiskt stöd kopplat till studierna ska du ha en funktionsvariation i enlighet med definitionen i diskrimineringslagen (2008:567):

"Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå."

Om jag inte har ett intyg på min funktionsvariation, vad gör jag då?

Som underlag för att bedöma om du som student har en varaktig funktionsvariation, behöver samordnaren ett intyg från en sakkunnig person, det vill säga. läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis audionom, logoped eller psykolog. Om du inte har något sådant dokument ska du vända dig till ditt Landsting/din Region eller annan vårdgivande institution. En sakkunning person kan också vara en specialpedagog med kompetens att göra läs- och skrivutredningar.

Tillfällig skada

Om du inte har en varaktig funktionsvariation utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få pedagogiskt stöd för funktionsvariation. Kontakta i sådant fall din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.