Hoppa till innehållet

Ansvarsförbindelse Student

Publicerad: 29 augusti 2018

För att kunna aktivera ditt användarkonto måste du läsa igenom och acceptera gällande datorregler vid LTU. Här kan du uppdatera dig om vad du skrivit på.

Välkommen som student vid Luleå tekniska universitet!

Regler för användning av datanätet samt övriga datorresurser under studietiden vid Luleå tekniska universitet

Huvudregel

Datoranvändningen ska vara relaterad till universitetets verksamhet.

Normer

Den mänskliga kommunikation eller publicering som sker i datorverksamheten skiljer sig inte från den kommunikation mellan människor som sker i andra sammanhang. Etiska normer och regler som är accepterade i samhället i övrigt ska gälla. Luleå tekniska universitet har dessutom fastlagt nedanstående värderingar för sin verksamhet.  

 • Vårt arbetssätt ska kännetecknas av öppenhet och effektivitet.  
 • Våra arbetsformer ska utmärkas av egna initiativ och eget ansvar.  
 • Våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerad  
 • Vi ska ta tillvara både kvinnors och mäns erfarenheter och syn  
 • Olika kulturer ska berika vårt arbete. 
 • Vår verksamhet ska präglas av miljömedvetenhet  
 • Vi strävar ständigt efter att bli bättre.

En stor tillgång ligger i Luleå tekniska universitets namn. Detta är vårt ansikte utåt och vi ska sträva efter att förknippa det med ovanstående värderingar.

Användaridentiteten

Användaridentiteten tillhör Luleå tekniska universitet och är ett lån. Rätten att använda användaridentiteten upphör när studierna avslutats. Användaren ansvarar personligen för all datorverksamhet som utförs under användaridentiteten. Det är absolut förbjudet att nyttja någon annans identitet.

Lösenord

Lösenord är till för användarens och datorsystemens säkerhet. Lösenordet är personligt och får inte göras tillgängligt för andra. Varje användare ansvarar för att dennes lösenord förvaras oåtkomligt för andra.

Datorer och nätverk

Universitetet har förbundit sig att följa Sunets regler och samtliga användare är skyldiga att följa dessa med universitetets utvidgningar. Reglerna tecknas nedan. Försök till överträdelse betraktas som utförd överträdelse.

Det är därför inte tillåtet att:  

 • Använda tillgängliga resurser i kommersiellt syfte.  
 • Skaffa sig tillgång till nätverksresurser eller datorresurser utan att ha rätt till det.  
 • Dölja sin identitet (utom då det uttryckligen är tillåtet)  
 • Störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller gemensamma datorer (t ex genom att omkonfigurera datorsystem eller köra spel- eller lekprogram).  
 • Uppenbart slösa med tillgängliga resurser (t ex åstadkomma extra belastning på personal, hård- eller mjukvara).  
 • Skada eller förstöra den datorbaserade informationen.  
 • Göra intrång i andras privatliv.  
 • Förolämpa eller förnedra andra individer eller organisationer.

Enligt datalagen är det förbjudet att utan tillstånd titta på, radera eller ändra andras information i datorer och på datamedier. Det är också förbjudet att avlyssna datakommunikation.

E-post

Spam, dvs masspridning av obeställda meddelanden, är inte tillåtet. Användare skall i övrigt bete sig så att de inte åsamkar Luleå tekniska universitet eller utomstående, onödiga kostnader eller dåligt rykte.

Hemsidor

Dokument som publiceras via universitetets datornät dvs innehåller universitetets domännamn, ska vara relaterade till universitetets verksamhet. Sidor som innehåller annan information får förekomma förutsatt att de ej skadar universitetet direkt eller indirekt eller strider mot universitetets värderingar eller policy. Därför ska information på t ex www-sidor fylla rimliga krav på sanningshalt och objektivitet. Den ska följa intentionerna i tryckfrihetsförordning och de regler som gäller för tryckta skrifter. Vilket innebär att t ex barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal, publicering av hemlig handling mm inte får förekomma. Det som ryms inom tryckfrihetsförordningen men som bryter mot universitetets policies får inte publiceras eller länkas in (t ex personangrepp eller pornografi) om det inte är av uppenbart vetenskapligt eller allmänt intresse. Det ska alltid klart framgå vem som är avsändare av information på nätet och det är särskilt viktigt att användaren inte får intrycket att universitetet står bakom information som publiceras av enskilda. Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av nätkapacitet eller informationsutrymme på nätet till andra organisationer är inte tillåten utan särskilt tillstånd av Sunet.

Påföljder

Vid överträdelse av ovanstående regler kan studenter eller anställda varnas eller avstängas från universitetets nät och datorresurser, av prefekt, förvaltningschef eller universitetets nätansvarige. Avstängning får avse högst en vecka. Vid grövre överträdelse skall ärendet anmälas till rektor, och kan för studenter enligt högskoleförordningen, "betraktas som störande eller hindrande av undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, alternativt störande av verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan" och faller därmed inom disciplinnämndens område. Varning av rektor eller avstängning från undervisningen kan bli påföljden. Avstängning från nät och dataresurser sker fram till rektor beslutat i ärendet.

Överklagande

Enbart student som tilldelats varning av rektor kan överklaga till disciplinnämnden. SUNETs och universitetets regler kan ändras. Du är skyldig att själv hålla dig informerad om eventuella omarbetningar av dessa regler.

Referenser 

 1. Postlagen 1993:1684 paragraf 8 och paragraf 10 (lag 1996:1132) 
 2. HF 10 kap 1 § 2a, 3e och 4e stycket samt 2 § - 14 § 
 3. Datalag (1973:289) (omtryckt i SFS 1982:446) Paragraf 21 
 4. Sunets regler