Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsmiljöledning 7,5 högskolepoäng

Occupational Health and Safety Management
Grundnivå, A0004A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Industriell arbetsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge studenten möjlighet att aktivt skaffa grundläggande kunskaper om tillämpad systematisk arbetsmiljöledning.

En student som godkänts på kursen ska kunna redogöra för:

  • den grundläggande lagstiftningen för systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • de viktigaste delarna i ett tillämpat systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • hur man kartlägger och analyserar praktiskt arbetsmiljöarbete,
  • hur man utarbetar konkreta och realistiska förslag för ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete, speciellt inom områdena psykosocial arbetsmiljö samt belastningsergonomi,
  • hur man författar och rapporterar beslutsunderlag för förbättringar av arbetsmiljöledningssystem.

Kursinnehåll
Kursen behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från författningen och med tyngdpunkt på den psykosociala arbetsmiljön. Inom kursen behandlas även olika konsekvenser av brister i arbetsmiljön samt hur dessa konsekvenser kan förebyggas med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. Speciell vikt läggs vid effekter i form av belastningsskador, stress, kränkande särbehandling, missbruk, hot och våld. Studenterna ska i grupp genomföra en kartläggning och analys av arbetsmiljöarbetet vid ett verkligt företag/verksamhet. Utifrån analysresultatet ska studenterna ge konkreta förslag till förändringar av företagets/verksamhetens arbetsmiljöledning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, lektioner, tillämpade övningar, självständigt projektarbete i grupp, samarbete med verkliga företag, myndigheter och organisationer, kritik av genomförd examinationsuppgift.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att projektarbete, skriftlig rapport samt muntlig presentation utförts på godkänt sätt. Projektarbetet ska slutredovisas både för företaget/organisationen som studerats samt för övriga kursdeltagare och examinator. Obligatorisk närvaro gäller vid slutredovisningar.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Therese Öhrling

Övergångsbestämmelser
Kursen A0004A motsvarar kursen ARA110

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Bättre arbetsmiljö, BAM - handbok, Prevent 2016 (finns i många upplagor, går även bra med version som är något år äldre)
Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa (2018). Arbetsmiljöverket. En kunskapssammanställning 2018:2 (kan laddas ned från www.av.se)
Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö (2017). Stockholm: Prevent (kan bl.a. beställas på www.prevent.se) – en riktigt bra introduktion till AFS 2015:4
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, Arbetsmiljöverket, 2002, finns som PDF att ladda ned på www.av.se
Våld och genus i arbetslivet (2011). Arbetsmiljöverket. En kunskapsöversikt. Rapport 2011:3 (finns att ladda ned på www.av.se)
Våld i arbetslivet– en kriminologisk kunskapsöversikt (2010). Arbetsmiljöverket. Rapport 2010:4 (finns att ladda ned på www.av.se)

AFS (dessa kan alla laddas ned på www.av.se)
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 (med revideringar)
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Belastningsergonomi, AFS 2012:2
Kränkande särbehandling, AFS 1993:17 (med revideringar – denna AFS är numera upphävd och ingår i AFS 2015:4 men kan vara intressant att se)

Referenslitteratur:
Eklöf, Mats (2017). Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp, bedömning och utveckling. Lund: Studentlitteratur
Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 1, Arbetsmiljöverket, Rapport 2013:11, finns som PDF
Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 2, Arbetsmiljöverket, Rapport 2013:12, finns som PDF

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig o muntlig presentation projektarbeteU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-03-02

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-11-04