Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i lärande 15 högskolepoäng

Degree project in Teaching and Learning
Grundnivå, A0010P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt -AOU 1 och AOU 2 samt godkänd vfu i tidigare kurser -För lärarexamen 210 hp skall minst en inriktning på 60 hp och en specialisering på 30 hp Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp. -för lärarexamen 270 hp mot skolans senare år skall minst en inriktning på 90 hp och två specialiseringar på 30 hp, alternativt ytterligare en inriktning på minst 60 hp vara godkända. Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp. -för lärarexamen för undervisning i gymnasieskola skall två inriktningar/fördjupningar om 90 hp/120 hp vara godkända. Undantag: det närmast föregående 30 hp-blocket är godkänt med minst 22,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs kunna: • formulera syfte samt välja och avgränsa undersökningsbara frågeställningar av relevans för läraryrket • beskriva och kritiskt granska tidigare forskning och teorier inom studiens område • argumentera för och tillämpa lämplig vetenskaplig metod • bearbeta, analysera och tolka insamlade data och presentera ett resultat • reflektera över resultatet, dra slutsatser och diskutera detta i förhållande till tidigare forskning och/eller teorier och till läraryrket • presentera och försvara ett eget examensarbete samt kritiskt och konstruktivt granska en annan kursdeltagares examensarbete

Kursinnehåll
Det ämnes- och forskningsmässiga innehåll som behandlas avgörs av den studerandes val av problemområde och problemställningar

Genomförande
Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Undervisningen sker i form av ett inledande pm-seminarium samt därefter i form av handledning enskilt och i grupp.

Examination
Examinationen sker i form av att studenten färdigställer en skriftlig vetenskaplig rapport. Förutom rapporten skall studenten såväl försvara den egna uppsatsen som opponera på ett annat arbete vid ett offentligt seminarium. En samlad bedömning sker med betygsskalan U G VG. Bedömningskriterier finns beskrivna i kursens studiehandledning. I de fall två studenter skriver tillsammans ska i rapporten tydligt anges vem som huvudsakligen ansvarat för vilka avsnitt och vilka som gjorts tillsammans. Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska

Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Kjell Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen A0010P motsvarar kursen LUA304

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J.(2008). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur.
Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Stockholm: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01000-1
Svenning, C. (2000). Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på nätet.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer för humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från: http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
Dessutom tillkommer litteratur inom undersökningens område i samråd med handledare och examinator.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskH07Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17