KURSPLAN

Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 Högskolepoäng

Occupational Therapy: Application in Practice 1
Grundnivå, A0035H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-05-30

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap och färdigheter i att beskriva arbetsterapins centrala begrepp och verksamheter samt om människors aktivitet i olika livssammanhang. Färdigheter i att genomföra aktivitets- och miljöanalys samt i att förstå och tillämpa arbetsterapiprocessen för att utreda aktivitetsproblem. Förståelse för hur aktivitet och delaktighet påverkas av skador och sjukdomstillstånd samt metoder för att främja aktivitetsförmåga. Förkunskapskrav godkända betyg i kurserna: Kunskaper i Arbetsterapi motsvarande innehåll för kurserna A0016H, A0034H. Kunskaper i Beteendevetenskap motsvarande innehåll för kurserna A0021H, A0027H. Kunskaper i Medicinsk vetenskap motsvarande innehåll för kursen M0031H.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
I kursen ska studenten vidareutveckla kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Studenten ska integrera teorietiska och praktiska kunskaper genom att reflektera, resonera och fatta beslut om yrkesuppgifter med stöd av arbetsterapiprocessen. Fokus för kursen är att studenten ska utveckla yrkeskompetens för att bedöma klienters aktivitetsförmåga och identifiera m ål för interventioner samt att utveckla bemötande och förhållningssätt för arbetsterapeutens yrkesuppgifter. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån kursens mål kunna tillämpa arbetsterapi utifrån vetenskap, lag och förordning samt med ett förhållningssätt baserat på etik och empati genom att
 • Utreda och identifiera klienters behov och problem i aktivitet samt bedöma faktorer som påverkar aktivitetsutförandet med beaktande av bedömningsmetodernas validitet och reliabilitet
 • Analysera och sammanfatta information om klienters styrkor och svagheter samt resurser och begränsningar i omgivningen som kan påverka aktivitetsutförandet
 • Motivera och redogöra för åtgärder i utredningsarbetet
 • Identifiera mål samt behov av arbetsterapeutiska interventioner för att förebygga, förbättra eller kompensera aktivitetsproblem
 • Dokumentera arbetsterapeutisk utredning
 • Delta i genomförandet och utvärderingen av interventioner
 • Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, närstående, kollegor och övrig personal
 • Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt kan påverka klienters och närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten
 • Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens

Kursinnehåll
Arbetsterapiprocessen: utredning
 • metoder
 • bemötande
 • förhållningssätt

Arbetsterapiprocessen: mål
Dokumentation enligt föreskrifter

Genomförande
Kursen genomförs som verksamhetsförlagda studier och innefattar studentens färdighetsträning inom verksamhet där arbetsterapi bedrivs. Studenten skall ta eget ansvar för att nå kursens mål genom att planera och genomföra sin lärprocess i samverkan med handledaren. Studenten ska genomföra yrkets uppgifter i enlighet med yrkets etiska kod, socialstyrelsens kompetensbeskrivningar samt gällande lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Studenten skall stimuleras till lärande genom handledning, auskultation, färdighetsträning, litteraturstudier och seminarium.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • Studentens kompetens för yrkesuppgifter som motsvarar kursens mål bedöms med bedömningsinstrument
 • Specifika kunskaper för yrkesuppgifter som motsvarar kursens mål bedöms i studieuppgifter, seminarier och inlämningsuppgifter

Bedömning sker kontinuerligt under kursen och utgör tillsammans underlag för kursbetyg.
Betygskriterierna för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.(Prefektbeslut HLV, Dnr 95/08)

 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg.

Krav om Särskild behörighet när kursen är förlagd till läsperiod 3 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 1.
Krav om Särskild behörighet för när kursen är förlagd till läsperiod 1 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden läsperiod 4.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Cecilia Björklund

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Duncan, E.A.S. (red) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. (5.ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone.
Eklund, M., Gunnarsson, B. & Leufstadius, C. (2010). Aktivitet och relation. Lund: Studentlitteratur.
Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014). Valmo modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (1 uppl) Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Fort Collins Colorado: Three Star Press Inc.
Jacobson, D. (2014). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter
Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice. (4. ed.) Philadelphia: F.
A. Davis.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health eller Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and Application (4th ed). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar arbetsuppgifterna.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Verksamhetsförlagd utbildning6.0TG U G VG
0003Inlämningsuppgifter och seminarium1.5TG U G#