Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i verksamhet 15 Högskolepoäng

Business Case Project
Avancerad nivå, A7004N
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

1.     Självständigt välja organisation och därigenom ta eget initiativ, argumentera för sin sak och sälja sig själv.
2.     Analysera organisationens rådande nuläge och de problem/intressen som ska tillgodoses.
3.     Utveckla en projektorganisation tillsammans med andra studenter, kommunicera, samarbeta, ta ansvar för och utveckla          organisationens nuläge till ett nytt och bättre läge (lösning)
4.     Utvärdera stegvis en av flera lämpliga lösningar och argumentera för denna lösning.
5.     I samarbete med extern handledare på organisationen och kurshandledaren driva projektet mot önskvärt mål.
6.     Reflektera fortlöpande under projektets planering, ledning och delrapportera projektets progress.
7.     Kommunicera och reflektera över resultatet och processen muntligt och skriftligt på Engelska för kurs och extern handledare samt i ett annat forum för en lekman/beställare.
8.     Reflektera efter projektets avslut och kritiskt granska och bedöma egna och gruppens insats om hur processen fungerat och måluppfyllelsen mot det uppsatta målet.
9.     Följ och reflektera över en projektstyrningsmodell på ett systematiskt och metodiskt sätt

Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen: 

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet förutbildningen
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att  analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
  frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 •  visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
  skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. 


Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i teman enligt följande plan.

 • Projektledning, roller, ledning, ekonomi, kontrakt/uppdrag
 • Projektprocesser - Modeller och metoder för utredning och projektarbete
 • Projektadministration, dokumentation
 • Rapportskrivning

Genomförande

I kursen bildar man studentgrupper och hittar intressanta delområden att jobba med samt tar kontakt med företag som man vill få kontakt med. Man kommer att kartlägga nuläget och formulera ett uppdrag 
Man får i gruppen upprätta inre arbetsordningar och roller. Beroende på uppdraget så ska planen visa hur man når dit och att man väljer ut den mest tilltalande vägen. Uppdragsbeskrivningen fastställs med resp. handledare. Vid bestämda tider ska man beskriva hur långt man kommit och vilka problem som uppstått. Man redovisar slutresultatet och de kan ske på olika sätt men inför handledarna och vanliga användare. Efter projektets avslut ska man undersöka sitt projekts trovärdighet. Man kommer att följa en projektstyrningsmodell som är allmänt känd 

Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av virtuella sammankomster, lektioner och projektmöten. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter. 

Teknik/Mjukvara som används: Fronter, Adobe Connect Pro, MS Mediaplayer, MS Movie Maker, MS Word/el. liknande, MS PowerPoint/el. liknande, projektstyrningsverktyg


Examination

1-9: Projektarbete, Reflektionsuppgifter med företag (10 hp) 
6-8: Muntligt och skriftligt reflekterande uppgifter (5 hp)

Betyg ges enl två skalor (U, G,VG)Övrigt

Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon samt webbkamera.


Examinator
Diana Chronéer

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3
Vetenskapliga artiklar (lista ges vid kursstart)
Referenslitteratur
Cohn, M. (2009). Succeeding with Agile. Addison-Wesley Educational Publishers Inc ISBN: 9780321579362 (eller liknande)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Presentation5.0U G VG
0002Projekt10.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15