Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi äldres hälsa I 7,5 högskolepoäng

Occupational Therapy Health among older people
Avancerad nivå, A7009H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi om 180hp, alternativt kandidatnivå varav 90 Hp i ämnet arbetsterapi


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt förhållningssätt:

 1. Förklara och diskutera åldrandets effekter på funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa
 2. Redogöra för vanliga och viktiga sjukdomar och tillstånd under åldrandet och värdera funktionsbegränsningar som kan uppkomma i samband med dessa
 3. Relatera till begreppet frailty
 4. Relatera till begreppet aging in place
 5. Föreslå och diskutera preventiva strategier för att motverka ohälsa, skador och sjukdomar under åldrandet

Kursinnehåll
 • Åldrandets och vanliga sjukdomstillstånds konsekvenser för äldre personers villkor med ett helhets- (biopsykosocialt) perspektiv
 • Komplexiteten av samverkande hälsoproblem och funktionsnedsättningar.
 • Begreppet frailty
 • Begreppet aging in place
 • Preventiva strategier för ohälsa, skador och sjukdomar under åldrandet
 • International classification of functioning, disability and health (ICF) som utgångspunkt för beskrivning av funktion och funktionsnedsättning
 • Vanliga bedömningsinstrument

Genomförande
K ursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses av studenter med hälsovetenskaplig grundutbildning med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, delvis utifrån egen sökning, lösande av instuderingsuppgifter, seminarier, föreläsningar och rapportskrivande.

Examination
Mål 1-4 examineras med en individuell inlämningsuppgift baserad på instuderingsfrågor (Prov 0001, 4,5 hp)

Mål 5 examineras med en individuell inlämningsuppgift baserad på självvald ämnesspecifik fördjupning. (Prov 0002, 3,0 hp).

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningExaminator
Anneli Nyman

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dehlin, O. & Hagberg, B. (2000). Gerontologi: Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Natur & Kultur.
Dehlin, O. & Rundgren, Å (2007) Geriatrik. Lund, Studentlitteratur.

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.
I samråd med examinator söks och väljs litteratur för individuell ämnesspecifik fördjupning

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Indiviuell inlämningsuppgift instuderingsfrågor åldrandetU G VG4.50ObligatoriskH10
0002Individuell inlämningsuppgift ämnesspecifik fördjupningU G VG3.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-01-08