KURSPLAN

Säkerhet för IT-infrastruktur 7,5 högskolepoäng

IT-Infrastructure Security
Avancerad nivå, A7011E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informationssäkerhet

Behörighet

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i datavetenskap eller systemvetenskap, 60 hp, t ex . D0004N Databaser I, D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design, D0024E Programutveckling med Java II, D0019N Programutveckling med Java, D0020N Utveckling av informationssystem, I0005N IT-design från ett systemperspektiv, I0006N Design av IT.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursmaterialet behandlar IT-infrastrukturens olika komponenter med fokus på olika servertyper och servertekniker, till exempel Windows-servrar, Linux-servrar, virtualiseringsteknik, molntjänster, webbservrar och databasservrar. Efter kursen ska studenten kunna:

  • Identifiera och förklara grundläggande koncept, normer, betydelser och funktioner på området IT-infrastruktursäkerhet.
  • Göra en översikt av akademiska strömningar och kunskapsutveckling inom IT-infrastruktursäkerhet.
  • Analysera en säkerhetsarkitektur för IT-infrastruktur inom ramarna för en organisation.
  • Utforma en modell för IT-infrastruktursäkerhet i enlighet med en organisations krav.
  • Fatta beslut om planer och rutiner för IT-infrastruktursäkerhet i enlighet med en organisations säkerhetspolicy.

Kursinnehåll

Kursen täcker grundläggande begrepp, normer och funktioner, samt tillämpningar inom IT-infrastruktursäkerhet. Kursen har ett smalt men fördjupat fokus på säkerhet för IT-infrastruktur. Den nuvarande tekniken behandlas ur en praktisk synvinkel, så att studenterna ska läsa sig analysera och utforma säkerhetslösningar. Olika situationer och säkerhetsbegrepp täcks in för att studenterna ska lära sig tillämpa rätt säkerhetslösningar för IT-infrastruktur. Framtida akademiska och teoretiska utveckling täcks också, för att hjälpa studenterna förstå vilka nya funktioner som kan tänkas uppstå i framtiden. En kort introduktion går även igenom hur research bedrivs för att hitta aktuella lösningar och förutse den framtida utvecklingen. Kursen behandlar hur IT-infrastruktur kan justeras, förbättras eller utformas från grunden i kontexten av en organisations säkerhetspolicy.


Genomförande

Under kursens gång arbetar studenterna på uppgifter individuellt och i grupp. För gruppaktiviteterna samarbetar studenterna med varandra med hjälp av olika verktyg. Kursmaterialet täcker grundläggande begrepp, normer och funktioner inom säkerhet för IT-infrastruktur samt dessas betydelse och omfattning. Studenterna får tillämpa en säkerhetsmetodologi för att ta fram en lösning för en given säkerhetssituation. Studenterna får studera och tillämpa säkerhetsbegrepp i utformandet av en lösning för bättre säkerhet för IT-infrastruktur. För att kunna utforma lämpliga säkerhetslösningar måste studenterna genom research först inhämta full kunskap om tillgänglig aktuell teknik. Studenterna får även lära sig om den roll säkerheten spelar i organisationers IT-infrastruktur.

Föreläsningarna täcker IT-infrastruktursäkerhet, analys och design, säkerhetsbegrepp, researchtekniker, samt hur säkerhet för IT-infrastruktur integreras i en organisations säkerhetspolicy.

Undervisningen sker på engelska och online för distansstudenter eller på campus för studenter på orten. IT-support: studentplattform (Canvas), e-post och telefon.

Studentplattformen Canvas används för att ladda ner kursmaterial, information och inlämningar. Kunskap delas och skapas under kursen genom virtuella träffar med lärare och övriga studenter för diskussion, handledning, grupparbete och seminarier. Lektioner för studenter på orten hålls på campus.


Examination
Individuella och gruppuppgifter, 6 hp (U, G eller VG)
Tentamen, 1.5 hp (U, G eller VG)

För att en student ska kunna få betyget VG på hela kursen måste betyget VG uppnås i de enskilda uppgifterna, gruppuppgifterna och i den skriftliga tentamen.
För att få betyget G på hela kursen måste betyget G uppnås i de enskilda uppgifterna, gruppuppgiterna samt i den skriftliga tentamen.


Övrigt

Tekniska krav: Tillgång till PC med Windows 7, mikrofon, webbkamera och tillstånd att installera programvara. Internetanslutning, minst 0,5 Mbps.


Examinator
Ali Ismail Awad

Övergångsbestämmelser
Kursen A7011E motsvarar kursen A7006E

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Computer Security: Principles and Practice (4th Global Edition)
William Stallings och Lawrie Brown
Inbunden: 800 sidor
Språk: English
Utgivare: Pearson Education Limited (Jan 18, 2018)
ISBN-10: 1292220619
ISBN-13: 9781292220611

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuella uppgifter och gruppuppgifterU G VG6.00ObligatoriskH19
0002TentamenU G VG1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.