Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsplatsanalys 7,5 högskolepoäng

Work place analysis
Avancerad nivå, A7012A
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Akademisk examen på 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska under kursen få utveckla kunskaper om och förståelse för avancerade metoder för analys av industriellt arbete och arbetsplatser samt förmåga att använda arbetsplatsanalysmetoder. Studenten ska också ges möjlighet att utveckla en god värderingsförmåga samt ett kritiskt och självkritiskt förhållningssätt till arbetsplatsanalyser. Syftet är att hen därefter i sitt arbetsliv ska kunna arbeta effektivt med arbetsplatsanalyser för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser utifrån ett helhets- och hållbarhetsperspektiv.

En student som godkänts på kursen ska kunna påvisa en övergripande teoretisk förståelse för arbetsplatsanalys samt fördjupad kunskap om några arbetsplatsanalysmetoder. Hen ska skriftligt och muntligt kunna diskutera och referera till för arbetsplatsanalys relevanta vetenskapliga texter. Studenten ska även självständigt och i projektgrupp kunna välja ut och genomföra relevanta arbetsplatsanalyser samt kritiskt utvärdera erhållna resultat. Baserat på analysresultat ska studenten kunna föreslå och diskutera realistiska lösningsförslag för arbetsplatsen beträffande teknik och organisation där människors behov och förmågor sätts i centrum för en effektiv produktion och arbetsorganisation och där säkerhet mot olycksfall, belastningsergonomiska skador och andra arbetsrelaterade sjukdomar är god. Vidare ska studenten självständigt och i projektgrupp kunna redovisa sina analysresultat skriftligt och muntligt på ett sätt som anpassats till den arbetsplats som studerats och på ett vetenskapligt och reflekterande sätt.

Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier och verktyg för arbetsanalys och hur de kan och bör användas för att utvärdera och förbättra arbetsförhållanden. SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) ingår som ett övergripande perspektiv och som en utgångspunkt för utvärdering av arbetsplatser. Dessutom behandlas analysmetoder som tids- och metodstudier (t.ex. med hjälp av programmet AviX), PHA (Preliminary Hazard Analysis), Avvikelseanalys, Energianalys, Ergonomisk värdeflödesanalys och VERA/RHIA. Kursen bygger på vidare på de metoder för teknisk design, projektarbete och systematiskt lösningsarbete samt kunskaper om produktions- och organisationsteori och ergonomi som ingått i andra kurser.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursen håller lärarna föreläsningar om teorier, metoder och verktyg inom området arbetsplatsanalys som relaterar till arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i industriell produktion. Vid övningar/laborationer får studenterna prova några metoder och arbetssätt. Parallellt med detta genomför studenterna en individuell litteraturuppgift med syfte att skaffa sig fördjupade kunskaper om några arbetsplatsanalysmetoder. Litteraturuppgiften redovisas skriftligt samt muntligt vid ett seminarium.

Dessutom genomför studenterna i grupp ett projektarbete som omfattar relevanta analyser i ett verkligt industriföretag. Under projektarbetet övar studenterna förmågan att kartlägga och analysera arbetsmiljön vid en arbetsplats, utvärdera kritiskt erhållna resultat samt utifrån detta diskutera vad som krävs för att förbättra/åtgärda eventuella problem och/eller vad som krävs för att behålla det som är bra beträffande arbetsmiljö och arbetsorganisation. Detta redovisas muntligt och skriftligt. Under projektarbetet erbjuds och anpassas lärarhandledning utifrån studenternas individuella behov.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
De teoretiska kunskaperna, förståelserna och förmågorna examineras skriftligt i en gruppgemensam projektrapport och en individuell litteraturrapport samt muntligt vid projektredovisning och seminarier. De praktiska färdigheterna examineras skriftligt i projektrapporten och muntligt i redovisningar av projektarbete och laboration/övningar samt genom handledning under projektarbetet. Vid seminarier och laboration/övningar gäller obligatorisk närvaro. Även en handledning per grupp är obligatorisk.
  • Laboration, övningar och seminarier. Betyg U G (motsvarar 0,5 hp).
  • Individuell skriftlig litteraturrapport. Betyg U 3 4 5 (motsvarar 2 hp).
  • Projektarbete i grupp, muntlig och skriftlig projektrapport. Betyg U 3 4 5 (motsvarar 5 hp).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Therese Öhrling

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arbetsmiljöverket (2001). Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01 med efterföljande revideringar.

Arbetsmiljöverket (2015). Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Bohgard, M, m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor (Stockholm: Prevent). T.ex. kap 3, 8, 9 och 10.

Harms-Ringdahl L (2013). Guide to safety analysis for accident prevention, IRS Riskhantering AB, Stockholm

Jarebrant, C., Winkel, J., Johansson Hanse, J., Mathiassen S.E. och Öjmertz, B. (2016). ErgoVSM: A Tool for Integrating Value Stream Mapping and Ergonomics in Manufacturing. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 26(2): 191–204.

Ytterligare forskningsartiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteG U 3 4 55.00ObligatoriskH14
0005Laboration, seminarierU G#0.50ObligatoriskH18
0006LitteraturuppgiftG U 3 4 52.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-11-04