KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of quantitative methodology
Avancerad nivå, A7022H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-08-22

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Tillämpa, kritiskt värdera och argumentera för kvantitativa forskningsdesigner och statistiska metoder av relevans för arbetsterapi med beaktande av ett jämnställdhetsperspektiv.
Förklara vetenskapsteoretiska perspektiv i relation till kvantitativ forskningsdesign
Designa en kvantitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för arbetsterapi motivera metodval och diskutera relevanta forskningsetiska aspekter och ställningstaganden

Kursinnehåll
Kvantitativ forskningsdesign inkluderat interventionsdesign
Kvantitativ datainsamlingsmetodik
Kvantitativ analysmetodik med fokus på deskriptiv analys, analys med statistisk inferens av samband mellan två eller flera variabler och av skillnader mellan två eller flera grupper
Forskningsetiska aspekter på kvantitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvantitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvantitativ forskning

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). Rehabilitation research: principles and applications. Elsevier Health Sciences.
Sohlberg, P., & Sohlberg, B. M. (2019). Kunskapens former: Vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik. Stockholm: Liber.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskH19
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskH19