Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of quantitative methodology
Avancerad nivå, A7022H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen kunna:
  • Kritiskt värdera och argumentera för design och metod vid kvantitativa interventionsstudier av relevans för arbetsterapi med beaktande av etik och jämställdhet.
  • Tillämpa statistiska metoder och förklara vetenskapsteoretiska perspektiv i relation till kvantitativ forskningsdesign.
  • Designa en kvantitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för arbetsterapi motivera metodval och forskningsetiska överväganden.

Kursinnehåll
Kvantitativ forskningsdesign inkluderat interventionsdesign
Kvantitativ datainsamlingsmetodik
Kvantitativ analysmetodik med fokus på deskriptiv analys, analys med statistisk inferens av samband mellan två eller flera variabler och av skillnader mellan två eller flera grupper
Forskningsetiska aspekter på kvantitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvantitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvantitativ forskning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras individuellt, skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). Rehabilitation research: principles and applications. Elsevier Health Sciences.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Statistik tentamenU G VG3.00ObligatoriskH21
0004Individuell skriftlig vetenskaplig rapportU G VG3.00ObligatoriskH21
0005SeminariumU G#1.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10