Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Entreprenöriellt lärande 7,5 Högskolepoäng

Entrepreneurial learning
Grundnivå, B0005P
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:
• relatera begreppen inom entreprenöriellt lärande till styrdokumenten
• redogöra för begreppet entreprenörskap ur olika perspektiv
• redogöra för hur ett entreprenöriellt förhållningsätt kan tillämpas i skolans praktik och hur det påverkar arbetssätt och kommunikation med elever, kollegor och omgivande samhälle
• analysera och redogöra för olika lärsituationer samt kunna relatera dessa till entreprenöriellt lärande
• diskutera hur olika utvecklingsprojekt kan användas för att öka elevers och pedagogers entreprenöriella förmågor
• beskriva och analysera bedömning och betygsättning i relation till entreprenöriellt lärande

Kursinnehåll
Kursen syftar till att kursdelagarna utvecklar kunskaper om entreprenörskap som förhållningssätt och perspektiv på lärande. Kursen syftar även till att ge verktyg för att utveckla skolkultur och skolstrukturer mot ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Kursen kännetecknas av reflektion och växelverkan mellan teoretiska perspektiv och praktiken som kursdeltagarna är verksamma i.

Moment 1
Det inledande momentet ger en historisk och politisk tillbakablick på entreprenör-skapets väg in i skolan. Kursdeltagarna analyserar och diskuterar hur omvärld och samhällsutveckling påverkat och påverkar skolutvecklingen. Skolkulturen sätts i fokus i syfte att förstå hur förändringarna visar sig i skolan. Kursdeltagarna diskuterar entreprenöriellt lärande och analyserar arbetsformerna i skolan, likabehandling och inkludering. Med utgångspunkt i styrdokument analyserar kursdeltagarna begrepp inom det entreprenöriella lärandet så som företagsamhet, innovation, kreativitet, initiativ, eleven som aktör och medarbetare samt samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld. I detta moment kommer kursdeltagarna att påbörja ett utvecklingsarbete som ska löpa genom hela utbildningens och som ska bidra till att utveckla den egna förskolan / skolan mot ett mer entreprenöriellt förhållningssätt.

Moment 2
Det andra momentet sätter fokus på det inre entreprenörskapet och hur det tar sig uttryck i klassrummet. Med inre entreprenörskap menas elevens drivkrafter och vilja att lära och utvecklas. Kursdeltagarna behandlar förskole- och skolpersonalens motiverande roll och granskar undervisningsmetoder. I momentet uppmärksammas även frågekonstruktion, uppgifters utformning samt betyg och bedömning utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar förskole- och skolpersonalens förhållningssätt och elevsyn, diskuterar och problematiserar utifrån etiska ställningstaganden. Förändringsarbete innebär ofta motstånd och konflikter. Kursdeltagarna får i detta moment kunskaper och verktyg för att praktiskt kunna hantera detta.

Genomförande
Undervisningen sker i workshopform med inslag av seminarier och föreläsningar samt handledning mellan träffarna.

Examination
Examination kan ske i form av seminarier, gestaltande former, skriftliga och/eller muntliga tentamina, skriftliga och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i obligatoriska övningar samt diskussion och reflektion utifrån föreläsningar och kurslitteraturstudier.

Examinator
Lisbeth Lindström

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket, Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan. (2010): Skolverket. (Erhålls vid kursstart, 100 s)

Regeringskansliet, Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. (2009) Stockholm: Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Finns som pdf: http://www.sweden.gov.se/sb/d/11359/a/126909

Läroplan och kursplaner för respektive skolform.

Jonas Aspelin, Sven Persson. ( 2011) Om relationell pedagogik, Gleerups
Fowelin, Peter.(2012) Från motstånd till möjlighet Lärarförbundets förlag
Gärdenfors, P. (2010) Lusten att förstå Natur och kultur
Lundqvist, Å, Hallberg, PG. Leffler, E. Svedberg, G (2011) Entreprenöriell Pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande Liber.
Eventuell ytterligare litteratur bestäms vid kursstart av respektive lärosäte.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter7.5U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-03