KURSPLAN

Specialpedagogik med fokus på språklig sårbarhet 7,5 Högskolepoäng

Special education with a focus on linguistic vulnerability
Grundnivå, B0010P
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-05-24

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-05-24

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt samt lärarexamen, fritidspedagogexamen eller motsvarande för arbete i förskoleklass, grundskola eller fritidshem. Kandidatexamen eller magisterexamen i pedagogik eller specialpedagogik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens syfte är att ur specialpedagogiskt och lingvistiskt perspektiv belysa elevers tal-, språk- och kommunikationsutveckling med fokus på fördjupade kunskaper om hinder i dessa. Innehållet avser också att bidra till fördjupad kompetens för att uppmärksamma och vidta åtgärder för att förebygga och undanröja hinder för barns och ungas kommunikation och lärande.  

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 

  • Identifiera, beskriva och analysera elevers variationer gällande tal-, språk- och kommunikationsutveckling.

 

  • Kartlägga och värdera hur olika lärandemiljöer och åtgärdsstrategier kan påverka lärande och utveckling för elever i språksvårigheter.

 

  • Beskriva och relatera till relevanta AKK-system som kan tillämpas vid olika former av språklig sårbarhet  

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i ett lingvistiskt perspektiv problematiseras i kursen språkets betydelse för barns och elevers utveckling och hur variationer i språkutvecklingen påverkar såväl kommunikativ, talspråklig som skriftspråklig förmåga. Begreppen grav språkstörning samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) problematiseras. Relationen mellan flerspråkighet och språkstörning belyses liksom språkstörning i kombination med andra funktionsnedsättningar. Vidare behandlas olika sätt att följa och analysera språklig och kommunikativ utveckling samt att formulera språkutvecklande åtgärder på olika nivåer.  


Genomförande
Kursen ges på kvartsfart och genomförs på distans med fysiska träffar.  Studierna bedrivs utifrån ett internetbaserat lärande via dator och deltagande i undervisning på Campus vid Luleå tekniska universitet, 5 tillfällen á 1 dag per tillfälle. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning av skriftliga och muntliga kursuppgifter enskilt och i grupp. Under kursen används en webbaserad lärplattform

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga kursuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen. 


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspeflo, U. (2015). För alla i skolan. En bok om inkluderande och utvecklande undervisning. Hindås: Aspeflo & Klamas förlag

Bjar, L. & Liberg, C. (red.), (2010). Barn utvecklar sitt språk. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).

Bruce, B. (red), (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.), (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (3., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. (Kapitel 10).

Salameh, E-K. (2006). Språkstörning i kombination med flerspråkighet. Läsning nr 2, s. 4-13, SCIRA (Swedish Council of the International Reading Association)
Tillgänglig på: http://www.lh.umu.se/digitalAssets/87/87153_salameh-scira.pdf

Sjöberg, M. (2014). Ibland låtsas jag att jag förstår: en bok om elever med språkstörning. Stockholm: Afasiförbundet i Sverige.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016). Att arbeta med språkstörning i förskola och skola. https://webbshop.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-forskola-och-skola/

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. [PDF].Stockholm: Skolverket. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Övriga artiklar kan tillkomma.


Referenslitteratur

Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan: en pedagogisk utmaning: om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. (1. uppl.) Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK).

Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (red.), (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del I. Lund: Studentlitteratur.

Nettelbladt, U. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. D. 2, Pragmatik: teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur.

Salameh, E.-K. (2010). Språkstörning i kombination med flerspråkighet. I Att undervisa nr 3/2010. Tillgänglig på:
http://www.sfsp.se/images/tidskrift/3_2010/Sprakstorning%20i%20kombination.pdf

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009) Språkstörning – en pedagogisk utmaning
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?ProductId=3814

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kursuppgifter4.5U G#
0002Inlämningsuppgifter3.0U G#