Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6. 7,5 Högskolepoäng

The Global Classroom - Introductory Course for Swedish as a Second Language, in School Years 1-6
Grundnivå, B0011P
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. Det krävs även att du är anställd hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna

  • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk och behandlar ämnet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. I kursen problematiseras även frågor om hur språkliga och kulturella mönster skapas och påverkar elevernas villkor för lärande. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och dess organisation med avseende på flerspråkighet och heterogena lärandemiljöer. Med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell och språklig bakgrund diskuteras och problematiseras rollen som lärare och undervisning i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö.


Genomförande
Fyra träffar varav första och sista sker på campus Luleå. Däremellan sker två träffar via internet genom Adobe connect.

Examination

Muntliga och skriftliga individuella inlämningsuppgifter.


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur
Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur.
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (red.) (2016). Skolans möte med nyanlända. (Första upp-lagan). Stockholm: Liber.
Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig inlämningsuppgift4.5U G#
0002Muntlig presentation3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-04-06

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-04-06