KURSPLAN

Musikpedagogik 2 15 Högskolepoäng

Music Pedagogy 2
Grundnivå, B0040G
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1 15 hp


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att erbjuda studenten insikt i vad inkluderande och delaktigt musikaliskt lärande i demokratisk andra kan vara, inom och utom utbildningsinstitutioner.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:

  • Definera begreppen inklusion, delaktighet och demokrati i relation till kontexter där musikaliskt lärande och utveckling pågår.
  • Identifiera utominstitutionella sammanhang för inkluderande musikaliskt lärande.
  • Relatera över delaktighetutifrån genus-, mångfald, och likvärdighetsperspektiv söka och kritiskt granska musikpedagogiska forskningsresultat i relevanta databaser.
  • Visa ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • Kunna skriva en vetenskaplig rapport med fokus på ett musikpedagogiskt fenomen som innefattar/relaterar till något av kursens huvudbegrepp.

Kursinnehåll
  • Ett specialpedagogiskt föhållningssätt
  • Delaktighet och social inklusion i musikaliska sammanhang
  • Musikaliskt lärande i formella och informella sammanhang
  • Genus, etnicitet och mångfal i musikaliskt lärande
  • Ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapligt skrivande

Genomförande
Föreläsningar, semnarier, gruppövningar, rapportskrivande.

Examination
Kursen exmineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter och sammanfattande slutredovisning i slutet av kursen.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning10.0U G VG
0002Slutredovisning5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.