KURSPLAN

Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar 7,5 Högskolepoäng

Programming Tools for Numerical Calculations
Grundnivå, C0004M
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Mats Näsström 2016-01-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk- vetenskapliga beräkningar
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp matematik innefattande dfferentialkalkyl, integralkalkyl, differentialekvationer och linjär algebra.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten
- ha kunskap om och förståelse för programmeringsstrukturer.
- ha insikt i grundläggande problem vid användande av flyttalsaritmetik på en dator.
- känna till numeriska algoritmer för att finna approximativa lösningar till problem från analys och linjär algebra.
- kunna skriva program som använder sig av dessa algoritmer.
- kunna formulera en matematisk modell för ett öppet formulerat problem, för att sedan finna lösningen till detta via numeriska beräkningar.
- kunna värdera resultatets rimlighet och implikationer, givet modellen och vald algoritm.

Kursinnehåll
Programmeringsstrukturer, vektoriserade operationer i Matlab, datatyper i Matlab, funktioner, visualisering, flyttalsrepresentation, icke linjära ekvationer, linjära ekvationssystem, linjär minstakvadratanpassning, numerisk kvadratur, numerisk derivering, begynnelsevärdesproblem, styva problem, randvärdesproblem, finitadifferensapproximation av PDE.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer

Examination
För godkänt resultat krävs att
- inlämningsuppgifterna är godkända
- tentamen är godkänd
Betygsgraden bestäms av tentamensresultat

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Chapra, Steven C.: Applied Numerical Methods with MATLAB, McGraw Hill Higher Education, latest edition

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.0G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.