KURSPLAN

Samhällets planering för risker och kriser 7,5 Högskolepoäng

Society's planning for hazards
Grundnivå, C0022B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2014-05-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp inom området teknik eller samhällsbyggnad


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall ha kunskap om samhällsplanering och dess processer samt kunna delta med riskanalyser i planeringsprocessen.

Kursinnehåll
Studenten skall i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa kunskapsområden kommer dessutom att behandlas på mer detaljerad nivå. Projektarbetet genomförs i grupp där olika roller övas. Parallellt med planeringsuppgiften löper en teoridel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftningen som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” skall förstås av studenten. En viktig aspekt utgör koppling mellan miljökonsekvensbeskrivningar – riskhänsyn. I kursen ingår föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. Projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt

Genomförande

Föreläsningar, övningspass, studiebesök Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Deltagande i seminarierna, föreläsningar samt studiebesök är obligatoriskt.


Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i projektarbete, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter, deltagande i seminarierna, närvaro vid studiebesök, samt minst 90 % närvaro på föreläsningar.


Övrigt
Kursen motsvaras av C0011B och kan inte ingå tillsammans i examen

Examinator
Glenn Berggård

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Krisberedskapsmyndigheten (2008). Klarar vi krisen? Samhällets krisberedskapsförmåga 2007
Länsstyrelsen Stockholm (2006). Riskhantering i detaljplaneprocessen: Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods
MSB (2011). Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser
MSB (2012). Olycksrisker och MKB: Att integrera risk- och sårbarhetsfrågor i MKB-processen
Räddningsverket (2004). Riskhantering i översiktsplaner: En vägledning för kommuner och länsstyrelser
Räddningsverket (2006). Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner: Vägledningsrapport 2006
SKL (2012). Transporter av farligt gods - handbok för kommunernas planering

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Projektarbete4.3U G#
0005Föreläsningar1.0U G#
0006Studiebesök0.2U G#
0007Seminarier2.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.