Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällets planering för risker och kriser 7,5 Högskolepoäng

Society's planning for hazards
Grundnivå, C0022B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp inom området teknik eller samhällsbyggnad


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall ha kunskap om samhällsplanering och dess processer samt kunna delta med riskanalyser i planeringsprocessen.

Kursinnehåll
Studenten skall i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa kunskapsområden kommer dessutom att behandlas på mer detaljerad nivå. Projektarbetet genomförs i grupp där olika roller övas. Parallellt med planeringsuppgiften löper en teoridel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftningen som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” skall förstås av studenten. En viktig aspekt utgör koppling mellan miljökonsekvensbeskrivningar – riskhänsyn. I kursen ingår föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. Projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt

Genomförande

Föreläsningar, övningspass, studiebesök Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Deltagande i seminarierna, föreläsningar samt studiebesök är obligatoriskt.


Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i projektarbete, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter, deltagande i seminarierna, närvaro vid studiebesök, samt minst 90 % närvaro på föreläsningar.


Övrigt
Kursen motsvaras av C0011B och kan inte ingå tillsammans i examen

Examinator
Glenn Berggård

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Krisberedskapsmyndigheten (2008). Klarar vi krisen? Samhällets krisberedskapsförmåga 2007
Länsstyrelsen Stockholm (2006). Riskhantering i detaljplaneprocessen: Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods
MSB (2011). Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser
MSB (2012). Olycksrisker och MKB: Att integrera risk- och sårbarhetsfrågor i MKB-processen
Räddningsverket (2004). Riskhantering i översiktsplaner: En vägledning för kommuner och länsstyrelser
Räddningsverket (2006). Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner: Vägledningsrapport 2006
SKL (2012). Transporter av farligt gods - handbok för kommunernas planering

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Projektarbete4.3U G#
0005Föreläsningar1.0U G#
0006Studiebesök0.2U G#
0007Seminarier2.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2014-05-28

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-13