KURSPLAN

Drift och underhåll 7,5 Högskolepoäng

Operation and Maintenance
Grundnivå, D0002B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-11-02

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik för civilingenjörer samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten ha grundläggande kunskap om och förståelse för begrepp, teorier, metoder och hjälpmedel för en säker och ekonomisk drift och underhåll av olika verksamheter. Kunskaperna kan tillämpas för de som är verksamma i infrastruktursatsningar, processindustrin, tillverkningsindustrin eller sysslar med materialvård (t ex militären).

Kursinnehåll
Begrepp och teori 25%
Underhållets betydelse för upprätthållande av funktion och kvalitet, ekonomisk betydelse, underhållsbegrepp och driftsäkerhetsbegrepp, underhållsfilosofi, mål och strategier, underhållsorganisationer, beställar- och entreprenörrelationer, avtal, definition av fel, felutveckling och orsaker till fel.
Analysmetoder och hjälpmedel 55%
Enkla hjälpmedel för analys av underhållsverksamhet. Hjälpmedel för analys i konstruktions- och upphandlingsfaser: LCC-analys. Tillförlitlighetsanalys av komponenter och system med analytiska och grafiska metoder, riskanalysmetoder, FMECA, felträd, reservdelsanalys, tillståndsövervakning, besiktning. Administrativa system och styrsystem för drift och underhåll, nyckeltal (Performance Indicator).
Metoder 20%
Metoder för väg-, gatu-, bro-, ban-, VA- och byggnadsunderhåll, reparationsmetoder, renhållning, belysnings-, ventilations- och trafiksignalanläggningar. Metoderna Reliability Centered Maintenance (RCM) och Total Productive Maintenance (TPM).

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer och projektuppgifter. Projektuppgifterna samt undervisningen om metoder anpassas till inriktningen för V- respektive A- studenter.
Delar av undervisningen ges på engelska.

Examination
Godkända inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Rättning av tentamen enligt alternativ A i \"regler för tentamen\".

Övrigt
Sökvägar för litteratur återfinns på Fronter. Kursen ges på grundläggande nivå och ingår som kärnkurs för Arkitektur och Väg- och Vatten.

Examinator
Matti Rantatalo

Övergångsbestämmelser
Kursen D0002B motsvarar kursen ABD004

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Driftsäkerhet och underhåll. Version 7. Nissen, Helgesson och Kumar.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.3TG G U 3 4 5
0002Grupparbeten/Inlämningsuppgifter2.2TG U G#