KURSPLAN

Datorstödd industriell design 7,5 högskolepoäng

Computer Aided Industrial Design
Grundnivå, D0005A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt modul 0010 Visualisering 1 och 0013 Visualistering 2 i kursen D0030A Design: process och medtod och modul 0007 Inlämningsuppgifter och 0008 Workbook del 2 i kursen D0037A Design: teori och praktik eller motsvarande kunskaper. Vid undervisningsspråk engelska krävs goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att kommunicera estetik och utseende i text är svårt. Det görs bäst med bilder och modeller. I denna kurs får du lära dig hur man kan använda datorbaserade verktyg för att skapa tredimensionella datormodeller av din design. Du får också lära dig hur man kan applicera material och texturer för att skapa realistiska visualiseringar. Du får även öva dig i att presentera och argumentera för din design. Studenten ska efter genomgången kurs uppvisa färdigheter i tredimensionell ytmodellering som ett verktyg under designprocessen. Det innebär att studenten självständigt ska kunna välja lämplig modelleringsstrategi, kunna utveckla olika produkt- eller miljökoncept med hjälp av datorstödd industriell design samt kunna kommunicera den slutliga designen med hjälp av visualiseringar.

Kunskap och förståelse Studenten ska efter avslutad kurs:

  • kunna förstå och förklara grundläggande begrepp inom datorstödd industriell design
  • kunna förstå och förklara för- och nackdelar med datorbaserade designverktyg

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs:

  • visa förmåga att tillämpa grundläggande begrepp inom tredimensionell ytmodellering
  • kunna tillämpa grundläggande verktyg inom tredimensionell ytmodellering
  • självständigt klara av att, beroende på uppgift, välja lämplig modelleringsstrategi, modellera och visualisera en produkt eller en miljö.

Värderingsförmåga
Studenten ska efter avslutad kurs:

  • visa förmåga att reflektera över såväl förutsättningar som uttryck inom tredimensionell ytmodellering
  • kunna ta och ge konstruktiv kritik i muntlig form
  • visa förmåga att kritiskt granska, värdera och analysera datormodeller, material, ljussättning och rendering utifrån deras syfte
  • visa insikt i den egna lärandeprocessen och identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Kursen täcker grundläggande områden som användargränssnitt, verktyg och funktioner i ytmodelleringsprogrammet Alias Automotive från Autodesk. Kursen bygger på sex individuella inlämningsuppgifter. De första tre övningarna är steg-för-steg uppgifter (tutorials) där grundläggande modellering övas. De tre påföljande individuella uppgifterna ger möjlighet till eget designarbete och ger också kompletterande förståelse för ytmodellering, material, ljussättning och rendering.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledningspass. Övningarna genomförs i programmet Studio Tools från Autodesk. Programmet tillhandahålls på skolans datorer. Mycket av undervisningen går ut på att lära ut ett hantverk. Detta innebär att mycket tid finns för eget arbete. Under föreläsningarna demonstreras olika modelleringsstrategier samt olika typer av visualiseringsmöjligheter. I samband med föreläsningarna genomförs små övningar under lektionstid för att direkt kunna praktisera det som avhandlats på föreläsningen. De uppgifter som ingår i kursen förklaras också under lektionstid. För att hålla kursen aktuell och i fas med arbetslivets krav och förväntningar väljs uppgifterna i kursen så att de återspeglar en reell designuppgift med aktuella teman. Utöver detta finns dessutom rena arbetspass där man i halvklass har möjlighet att på schemalagd tid kunna arbeta med sina uppgifter och samtidigt ha tillgång till handledning. Två av uppgifterna presenteras kort inför klassen varvid feedback erhålls från lärare. Efter presentationerna finns möjlighet att ta till sig feedback och arbeta vidare med uppgifterna.

Examination
För godkänd kurs krävs närvaro vid presentationer samt sex godkända uppgifter utförda enligt instruktioner och inlämnade i tid. Uppgift 1-3 är obligatoriska men ej betygsgrundande. Uppgift 4-6 utgör bedömningsgrund för betygsättningen. Uppgift 4 och 5 utgör 25% vardera av slutbetyget och uppgift 6 utgör 50% av slutbetyget. Betygskriterier för uppgifterna lämnas i separat kursplanering för varje kurstillfälle. Vid två av de tre avslutande uppgifterna skall studenten muntligt presentera sin design och redogöra för val av modelleringsstrategi, designprocess, erfarenheter och svårigheter man stött på under arbetet samt hur man hanterat dessa. Stor vikt läggs vid individuell feedback till studenten för att återkoppla resultatet till kursmålen. I kursen används betygsättningsmetoden SGP (Systematic Grading Procedure), [1] [2] [3], där varje inlämningsuppgift bryts ner i bedömningsområden som bedöms och betygsätts separat, för att sedan vägas ihop till ett slutligt betyg i kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen D0005A motsvarar kursen ARD104

Examinator
Anders Berglund

Övergångsbestämmelser
Kursen D0005A motsvarar kursen ARD104

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
I kursen används online-övningar och manualer där program och modelleringsstrategi förklaras. Dessutom finns mer uppgiftsspecifika instruktioner tillgängliga via Canvas.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Inlämninguppgift 1-3U G#1.50ObligatoriskH15
0003Inlämningsuppgift 4 (inkl muntlig presentation)G U 3 4 51.50ObligatoriskH15
0004Inlämningsuppgift 5G U 3 4 51.50ObligatoriskH15
0005Inlämningsuppgift 6 ( inkl muntlig presentation)G U 3 4 53.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.