Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Objektorienterad analys och design 7,5 högskolepoäng

Objectoriented analysis and design
Grundnivå, D0006N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i systemutveckling, t ex D0020N Utveckling av informationssystem


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

  • analysera krav och designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt
  • förklara betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem
  • använda ett modelleringsverktyg vid genomförande av utvecklingsprocessen
  • opponera på en muntlig presentation via distansteknik
Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:
  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen: Tillämpliga metoder samt fördjupning inom någon del av området
  • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursinnehåll
Kursen innehåller: Verksamhet, Krav, Analys, Design och Implementering samt ett projekt. Krav behandlar aktiviteter vid identifierandet av krav på systemet. Analys behandlar grundläggande notationssätt för Unified Modelling Language (UML) och analys av kravspecifikationer. Design behandlar systemarkitektur, systemdesign, designmönster, användargränssnitt. Implementering behandlar aspekter i designarbetet som har betydelse för implementeringen av informationssystemet. Projekt utgörs av ett fiktivt fall för vilket ett datoriserat informationssystem ska designas utifrån ett objektorienterat angreppssätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är nätbaserad vilket innebär att lektioner sker både i realtid i klassrum och videokonferens så att det går att följa på distans. Lektionerna spelas in och finns tillgängliga i efterhand. Det finns inte några obligatoriska fysiska träffar i denna kurs. Det är tre obligatoriska examinationsmoment i kursen. Förutom den skriftliga tentamen så ska projektet redovisas. Lektionerna innehåller teoretiska och genomgångar som tillämpas praktiskt i projektarbetet. Projektet genomförs i grupper om 2-3 studenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Projektuppgift (3 hp)
Projektuppgift redovisas skriftligt.
 
Individuell skriftlig tentamen (4,5 hp)
Samtliga, både distans- och campusstudenter, skriver den individuella tentamen online. Webbkamera och mikrofon är ett krav.

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs kan ej kombineras med IED410 eller IED317 i examen.

Examinator
Svante Edzen

Övergångsbestämmelser
Kursen D0006N motsvarar kursen IED410

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML, Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer,från upplaga 2010 till senaste utgåvan

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Projektuppgift och duggaU G#3.00ObligatoriskH16
0005Skriftlig tentamenU G VG *4.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16