Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Inledande programmering i Java 7,5 högskolepoäng

Initial programming in Java
Grundnivå, D0017D
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse samt praktiska färdigheter i att självständigt utifrån en problembeskrivning konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Java.

Kursinnehåll
Programmering handlar i mångt och mycket om att lösa problem. Kursen är därför uppbyggd kring problemlösning, det vill säga en lösning på ett problem arbetas fram genom strukturering och därefter överförs till ett fungerande Javaprogram. Kursen omfattar momenten: -Problemlösning och strukturering -Standardutmatning -Datalagring -Standardinmatning -Beräkningar och jämförelser -Selektion och iteration -Array (vektor) -Metoder -Stränghantering -Enklare algoritmer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen anordnas som en nätbaserad kurs utan fysiska träffar. I undervisningen används en Internet-baserad lärandemiljö där det kommer att finnas stöd i form av studiehandledning, instuderingsfrågor, diskussionsforum med mera. Studenten får ett antal problembeskrivningar som ska lösas självständigt under kursens gång.

Kursen kräver följande utrustning och programvara:
-En Internetansluten dator med möjlighet att installera programvaror
-Ett headset rekommenderas

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt hemtentamen. Muntlig presentation av lösning vid hemtentamen.

Övrigt
Hemtentamen ges vid kursens slut och för att genomföra tentamen behöver du en mikrofon och webbkamera ansluten till din dator. Kursen ges på grundnivå.  Kursen bygger ej på tidigare kurser inom ämnesområdet.

Examinator
Robert Brännström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0017D motsvarar kursen ISI791

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Java: How to Program (Late Objects), Global Edition av Deitel/Deitel, Upplaga: 11
Utgivningsdatum: September 2019, ISBN: 9781292273730, ISBN-10: 1292273739

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Inlämningsuppgift 1U G#0.50ObligatoriskV09
0005Inlämningsuppgift 2U G#0.50ObligatoriskV09
0006Inlämningsuppgift 3U G#0.50ObligatoriskV09
0007Inlämningsuppgift 4U G#0.50ObligatoriskV09
0008Inlämningsuppgift 5U G#1.00ObligatoriskV09
0009Inlämningsuppgift 6U G#2.00ObligatoriskV09
0010HemtentamenU G#2.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17