Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utveckling av informationssystem 7,5 högskolepoäng

Information Systems Development
Grundnivå, D0020N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
 • förklara vad systemvetenskap är och beskriva systemvetarens roll.   
 • förklara grundläggande begrepp inom systemvetenskap och sambanden mellan dessa begrepp.    
 • tillämpa teoretiska kunskaper om informationssystem genom att analysera ett företags informationssystem.    
 • beskriva traditionell systemutveckling, objektorienterad systemutveckling, agil utveckling.   
 • skriva en mindre vetenskaplig rapport    
 • planera och genomföra ett enkelt projekt       
 • redovisa projektet skriftligt och muntligt    

Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:
 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen
 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning  
 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för problem och lösningar

Kursinnehåll
 • Begreppet systemvetenskap och systemvetarens roll
 • Kunskap, information och data
 • Informationssystem
 • Systemutveckling
 • Objektorienterad systemutveckling
 • Agila metoder
 • Introduktion till vetenskapligt arbete
 • Undersöka ett företags informationssystem

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Schemalagda lektioner följs av examinationsuppgifter av både teoretisk och praktisk karaktär. Examinationsuppgifterna består av quizzar, mindre rapporter, en muntlig redovisning, en vetenskaplig rapport samt ett arbete som utförs i grupp där studenten undersöker ett informationssystem i ett valfritt företag. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning och redovisningar ske på campus.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Redovisa projektuppgifter muntligt och skriftligt 3,5 hp
Examinationen sker kontinuerligt efter varje kursavsnitt.
 
Individuell examination 4 hp
Quizzar, vetenskaplig rapport

 
Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på A-nivå i det systemvetenskapliga programmet. För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs kan inte kombineras med IED300, IED400, IED402, IED425, IED435, IED006 och IED008 i examen.

Examinator
Svante Edzen

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lars Wiktorin. Utveckling av IT-system - krav, metod och arkitektur. Senaste utgåvan. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Individuella inlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH14
0004GruppuppgifterU G#3.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25