Hoppa till innehållet


KURSPLAN

IT-projekt 7,5 högskolepoäng

IT-projects
Grundnivå, D0021N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i databaser, systemutveckling och programmering, t ex. D0004N Databaser I, D0020N Utveckling av informationssystem eller I0006N Design av IT och D0019N Programutveckling med Java.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara vad centrala begrepp i ett IT-projekt, som till exempel kundbehov och kundkrav, innebär för ett informationssystem.
  • beskriva och förklara hur grupper fungerar på individ och gruppnivå.
  • beskriva och förklara centrala begrepp och samband inom kunskapsdelning och hur detta kan användas i projektarbete.

Färdighet och förmåga
  • planera, leda och genomföra ett IT-projekt med hjälp av agil projektmetodik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera ett IT-projekt från ett jämställdhetsperspektiv.
  • reflektera och analysera över det egna tillvägagångssättet i förhållande till agil projektmetodik.

Generella färdigheter som tränas i denna kurs (enligt Högskoleförordningen):
  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen: Tillämpliga metoder fördjupning inom någon del av området.
  • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursinnehåll
Den största delen av kursen består av att studenten planerar, leder och genomför ett IT-projekt. Studenterna använder ett lämpligt, valfritt IT-verktyg för planering och genomförande och kommunikation med beställare/kund. Projektet kan innebära att studenterna utgår från en problemställning och utformar en kravspecifikation eller prototyp för systemet. Ett annat viktigt moment i kursen är samlärande, studenten lär sig att samarbeta och hur en grupp utvecklas under ett projekt och samlärandets roll i ett projektarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genom att under större delen av kursen arbeta i projekt tränas grupparbete/samarbete, kommunikation, dels inom gruppen men också med en kund/problemägare. Projektarbetet utgår från en problemställning som en extern problemägare ställer. Problemställningen är, mer eller mindre öppen, och gruppen måste därför avgränsa sig och förstå kundens behov för att kunna föreslå en lösning. Beroende på vilket projekt som finns tillgängligt kan resultatet bli en kravspecifikation eller en modell/prototyp av ett informationssystem. Resultatet ska presenteras muntligt och skriftligt för kunden. Studenten ska också reflektera över sin och gruppens utveckling, och process, under hela kursen genom att skriva en loggbok/blogg som sammanfattas i slutet av kursen, samt tillämpa verktyg för analys av jämställdhet. Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av obligatoriska sammankomster och projektmöten med handledare. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen:

- Projektarbete 5 hp, U G VG
Utforma en kravspecifikation, modell eller prototyp med ett innehåll och en utformning som passar kunden (problemägaren) och det informationssystem som löser kundens problem samt muntlig presentation av arbetet. Regelbunden uppföljning av projektmetod och en skriftlig rapport innehållande beskrivning av projektarbetet samt metoden.

- Individuell inlämningsuppgift 2,5 hp, U G VG
Sammanfattning av loggboken/bloggen som visar gruppens och individens utveckling under projektarbetet samt en reflektion över den egna processen i förhållande till samlärande, kunskapsdelning och agil projektmetodik. Litteraturstudier.

Obligatorisk närvaro krävs på seminarier.Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Johan Wenngren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4
Tomas Gustavsson & Stefan Görling, Att arbeta med systemutveckling, Studentlitteratur AB, ISBN 9789144125206
Tomas Gustavsson, Agil projektledning, Sanoma Utbildning, ISBN 9789152358368, E-bok ISBN 9789152359143

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektU G VG *5.00ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G VG *2.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16