KURSPLAN

Examensarbete i teknisk design, kandidat 15 Högskolepoäng

Bachelor in Industrial Design Engineering
Grundnivå, D0024A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
 Kursens övergripande syfte är att studenten skall öva och utveckla färdigheter i att självständigt tillämpa teori och metod i ett utvecklingsarbete inom teknikområdet. 

Detta innebär att studenten efter kursen förväntas kunna:
  • Planera, strukturera och genomföra ett utvecklingsarbete
  • Arbeta efter tid- och projektplan
  • Formulera relevanta frågeställningar utifrån ett valt ämne
  • Tillämpa teknikområdets vetenskapliga grund, kunskap och information som har förvärvats under studietiden i ett utvecklingsarbete på ett självständigt och systematiskt sätt
  • Hitta och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
  • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.
  • Välja, beskriva och motivera metod för studien
  • Bedöma relevansen av erhållna resultat
  • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
  • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser klart och tydligt redovisas

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med utbildningsledare och handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en projektplan kontinuerligt följs upp

Examination
Skriftlig och muntlig presentation av arbetet Opponering på annans arbete Närvaro vid presentationer av andra examensarbeten

Övrigt
Förkunskapskrav avklarade 135 hp. Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart. Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen kommer att variera beroende på arbetets karaktär och inriktning. Valet av litteratur sker i samråd med examinator, handledare och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »