Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Interaktionsdesign & programmering 7,5 högskolepoäng

Interaction Design & Software Programming
Grundnivå, D0027E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande programmering t ex D0019N Programutveckling med Java, databashantering t ex D0005N Databaser II samt systemutveckling t ex D0006N Objektorienterad analys och design.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna: 
  • beskriva begreppet interaktionsdesign och principer för användbarhet, användarupplevelse och användargränssnitt, inom ämnet informationssystem.   
  • motivera val av utvecklingsplattform och ramverk för interaktiva system
  • utforma, utveckla och presentera en lösning i form av fungerande prototyp och tillvägagångssätt på vald utvecklingsplattform.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
  • kunskap om interaktionsdesign, begreppet och besläktade områden.
  • principer för användbarhet, användarupplevelse och användargränssnitt.
  • utveckling av applikationer/prototyper på olika tekniska plattformar med olika ramverk och designmönster.    

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under kursen ska studenterna arbeta med en projektuppgift baserat på valt användningsfall och teknisk plattform. Kursen ges både på campus och på distans. Undervisningen består av lärarledda genomgångar (på campus och nätbaserade), och studentledda genomgångar baserade på valt användningsfall, diskussioner och handledning. För distansstudenter är undervisningen helt nätbaserad men med obligatoriska träffar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationsuppgifter i grupp 7.5 hp, (U/G/VG) behandlar kursens alla mål och innefattar muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift.

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Referenslitteratur:
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. (Upplaga 1:1). Lund: Studentlitteratur.
ISBN: 978-91-44-09207-2

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska InlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16