Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skissteknik II 7,5 högskolepoäng

Design Sketching II
Grundnivå, D0028A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom ämnesområdet Industriell design varav följande kurser ska ingå och vara avklarade med minst godkänt resultat: Design: process och metod (D0030A) 15 hp, Design: teori och praktik (D0037A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

 • Förstå och tillämpa skissmetoder för att bygga upp idémängder.
 • Vara medveten om olika skisstypers användningsområden och syften.
 • Ha kunskap och praktisk erfarenhet i hur man med hjälp av digitala hjälpmedel skapar uttryck och förbättrar skisser för presentation.

Färdighet och förmåga

 • Kunna använda skissen som kreativt redskap vid konceptframtagning och konceptpresentation
 • Kunna beskriva och kommunicera former, material och sammanhang.
 • Kunna analysera och optimera den visuella presentationen av en konceptidé.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga till progression i sitt lärande och förmåga att självständigt utveckla sina kompetenser.

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i 3 faser, och varje fas avslutas med en stor väggpresentation:

1. Undersökande skisser:
 • Kreativ skissning
 • Mängdskissning
 • Enkla rotationer
 • Formstudier med ljussättning
 • Konceptgenerering
 • Sammansättning av diskussionsplanscher i fotoredigeringsprogram.

2. Beskrivande skisser:
 • Handens anatomi förenklad
 • Kroppens anatomi förenklad
 • Konceptbeskrivning, metoder
 • Materialbeskrivning
 • Visuell läsbarhet
 • Kontraster och budskap
 • Layout och sammansättning av beskrivande planscher i fotoredigeringsprogram.

3. Uttryckande skisser:
 • Uttryck och manér.
 • Visualisering av komplexa objekt.
 • Framhäva material.
 • Bearbetning av skisser i fotoredigeringsprogram.
 • Digital skissning.
 • Övertygande renderingar.
 • Layout och sammansättning av säljande plansch i fotoredigeringsprogram.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med teorigenomgångar samt praktiska övningar och uppgifter med genomgång, handledning och feedback under lektionstid. Merparten av uppgifterna är individuella men vissa utförs i grupp. 170 timmar är avsatt utanför schemalagd tid till att jobba med uppgifterna. 3 större väggpresentationer genomförs där den sista är slutuppgift, dessutom finns ett antal rena inlämningsuppgifter. Utöver detta ska en workbook som beskriver process och analys från slutuppgift.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen ges med graderade betyg. Väggpresentationerna presenteras på seminarier där studenterna genom att ge och ta kritik lär sig att föra en dialog och lära sig av övriga kursdeltagare. Uppgifter betygsätts i förhållande till hur väl studenten tillgodogjort sig uppgifternas innehåll och hur detta presenterats. En workbook ska samanställas där process och frågeställningar beskrivs och analyseras.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D0001A eller annan kurs med liknande innehåll. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar kursen D0001A

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0028A motsvarar kursen D0001A

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Sketching: The Basics (K. Eissen, R. Steur)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0003SeminarierG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0004WorkbookU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17