Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Enterprise Architecture och SOA 15 högskolepoäng

Enterprise Architecture using SOA
Grundnivå, D0031N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i databaser, systemutveckling och programmering, 60 hp, t ex. D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design och D0007N Objektorienterad programutveckling.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

  1. Beskriva och analysera verksamhetens processer, informationsflöden och stödjande IT-system i en organisation, med hjälp av EA konceptet, som grund för anpassning mot en tjänsteorienterad IT-arkitektur.   
  2. Utveckla verksamhetens processer, informationsflöden och IT-system utifrån ett tjänsteorienterat synsätt.
  3. Designa och implementera en tjänsteorienterad IT-arkitektur där IT-systemens funktionalitet utvecklas till plattformsoberoende återanvändbara webbtjänster.
  4. Analysera och reflektera över angränsande teorier och metoder i förhållande till EA och tjänsteorienterad arkitektur.

Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:

 
  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen:  Vetenskaplig grund,  tillämpliga metoder fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
  • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter


Kursinnehåll
Studenten lär sig utveckla verksamhetens processer, informations- flöden och system med ett tjänsteorienterat angreppssätt som svarar mot organisationens affärsmål och användarnas krav. Detta ställer krav på utvecklarens kunskaper om verksamhetens utgångsläge, en övergripande verksamhetsarkitektur (EA) som omfattar affärsmål, aktörer/användare, processer, informationssystem och IT-plattform för att kunna utforma en integrerad tjänsteorienterad IT-arkitektur baserat på Web Services anpassad till en verksamhet som snabbt kan svara mot förändringar i sin omgivning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges både på campus och på distans. Undervisningen består av lärarledda genomgångar (på campus eller nätbaserade), uppgifter som du löser enskilt eller i grupp, diskussioner och handledning. För fristående distansstudenter är undervisningen helt nätbaserad utan obligatoriska träffar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgifter, redovisas skriftligt,10 hp examinerar mål 1-3

Projektuppgift, redovisas skriftligt, 5 hp examinerar mål 4

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Svante Edzen

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lankhorst, Marc: Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis. 2nd edition, 2009. ISBN: 978-3-642-01309-6.
Next Generation SOA: A Concise Introduction to Service Technology & Service-Orientation, Prentice Hall/PearsonPTR, ISBN: 9780133859041

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005InlämningsuppgifterU G#10.00ObligatoriskH14
0006ProjektU G VG *5.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25