Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: Typografi, språket och formen 2 15 högskolepoäng

Graphic design: Typography and semantics 2
Grundnivå, D0040A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1 (D0032A) 15 hp, Grafisk design: typografi, språket och formen 1 (D0033A) 15hp, Grafisk design: metod, process och teori (D0034A) 7,5 hp, Grafisk design: interaktion 1 (D0035A) 7,5 hp, Grafisk design: kommunikation och medier (D0036A) 7,5 hp och Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 (D0038A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Fördjupad förståelse för teori och praktik inom  typografi ur ett konstnärligt och semantiskt perspektiv
2 Förståelse för typografi och semantik ur ett historiskt och samtida perspektiv
3 Förståelse för olika former av semantiska gestaltningar och narrativ

Förmåga och färdighet
4 Förmåga att identifiera, formulera och lösa typografiska utmaningar med visuell gestaltning
5 Förmåga att kreativt  och konstnärligt gestalta narrativ
6 Förmåga att skriftligt, muntligt och visuellt implementera kommunikationsteori med avseende på språk och form
7 Förmåga att självständigt planera och genomföra en grafisk designproduktion

Värderingsförmåga
8 Förmåga att tolka, värdera, reflektera och argumentera kring typografins roll som estetisk och kommunikativ resurs ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv
9 Förmåga att kritiskt analysera och kreativt gestalta narrativ med utgångspunkt i värdering av typografi, estetik, budskap och funktion 


Kursinnehåll
Kursen behandlar teori och metod för visuell gestaltning av typografi, semantik och semiotik, språkliga narrativ, samt konstnärlig gestaltning av typografi kopplat mot estetik, budskap, affordance och funktion inom grafisk design. Kursen omfattar även hantverket typografi i både analog och digital bemärkelse.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av kortare introduktionsföreläsningar samt studiobaserat lärande där du övar hantverket typografi, gestaltar typografi, samt övar din förståelse av språkliga narrativ och semantisk förståelse av innehåll och representation i text. Självständigt arbete varvas med arbete i samverkan med andra och du övar din kommunikationsförmåga i kursens show and tell övningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrick Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alexandra Borg, Nina Ulmaja (2019) Strindbergs lilla röda: boken om boken och typerna, Bokförlaget Atlantis, ISBN: 9789178110261
Kane John (2011) A Type Primer, Laurence King Publishing, ISBN: 978185669291

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig och visuell examination - Typografi och semantikU G#4.00ObligatoriskH21
0006Muntlig och skriftlig examination - Konstnärligt skrivandeU G VG *4.00ObligatoriskH21
0007Muntlig, skriftlig och visuell examination - Visuell gestaltningU G VG *5.00ObligatoriskH21
0008Muntlig, skriftlig och visuell examination - WorkbookU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16